Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tjustleden etapp 7, Odensvi – Dalhem – Björndalen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Etappbeskrivning 7, från söder mot norr:

Etapp 7 börjar vid skärmskyddet i nordvästra delen av Kyrksjön. Leden fortsätter genom den gamla lövskogen, lämnar sjön och kommer efter cirka 1 kilometer upp genom en betesmark för att korsa väg 135, mellan Gamleby och Kisa. Leden följer sedan gamla Kisavägen förbi en mindre fornborg. Denna är oröjd och utan markering. (Jämför nedan fornborg vid Larum!). Vid vägen till Klint kan avstickare (omarkerat) göras till Odensviholms slott.

Man kan skymta två toppiga gruskullar vid Kyrksjöns strand. Dessa, liksom Möckelkullen i slutet på etapp 6, är märkliga bildningar som avsattes under inlandsisens avsmältningsskede.

Efter cirka 3 kilometer passerar leden Tynns utlopp. Denna vackra sjö är cirka 10 kilometer lång, 1 kilometer bred och ligger mellan godsen Odensviholm och Tyllinge. Sjön är en gravsänka mellan två NV-SO-liga förkastningssprickor. Omgivande terräng är starkt kuperad med höjder på upp till 50 meter över sjöytan. Fågelfaunan hyser skogsfåglar såsom tjäder och orre och i sjöarna häckar storlom och sällsynt även fiskgjuse. Gädda och gös är de värdefullaste fiskarterna i sjön.

Efter några km längs Tynn går leden in i kuperad skogsmark. Från en trevlig utsiktspunkt skymtar en sista gång Tynn innan leden fortsätter på stigar och små skogsvägar till Holmsjön. Här har man gått halva etappen och det går utmärkt att rasta (och bada) vid sjöns norra strand. På sköna, lättgångna skogsvägar fortsätter leden norrut. Lägg märke till den variationsrika, gamla ”bondeskogen”.

Vid torpruinen Karlstorp öppnar sig betade ängsmarker och leden går vidare på en gammal väg fram till Dalhems kyrkby. Dalhems nuvarande kyrka är byggd åren 1876–78 och är uppförd på exakt samma plats som den gamla. Den gamla kyrkan revs men dessförinnan, år 1875, utfördes ”fotografiska avbildningar av såväl kyrkans yttre jämte klockstapel, som av valvens konstruktion samt de viktigaste målningarna”. Den gamla kyrkogårdsmuren finns kvar liksom porthuset och en kyrkdörr med årtalet 1482 inskuret. Den nya kyrkan är ritad av I.W. Kajerdt.

Sjön Patt utgörs av en dödishåla. Ett mäktigt isblock inbäddades här i sand- och grussediment, då landisen avsmälte för cirka 11500 år sedan. Sjön hotades starkt av igenväxning i början av 1970-talet men hembygdsföreningen utförde en restaurering genom att vass- och flytbladsvegetationen avslogs och togs upp på land.

Nämndemansryggarna, cirka 1 kilometer norr om Patt, är ett intressant niplandskap i miniatyr. Enebäcken har eroderat en djup ravin genom ett dalfyllnadsplan av sandig mo. Därefter följer leden en mycket gammal väg som nu åter röjts fram genom bland annat stora hasselbestånd.

Leden går alldeles invid etappens andra fornborg och dit upp finns en stig röjd och markerad. Från denna vidsträckta fornborg har man en strålande utsikt både mot Dalhems kyrka och över den branta Larumsdalgången med sjön Stora Vrången. Norr om fornborgen ser man Larums kungsgård. De röda gamla stilfulla boningshusen till vänster och den nyare vita mangårdsbyggnaden på en kulle ”hvarifrån man helt behärskar utsikten öfver den långa dalen med sjö, flottled och omgifvande höjder, en utsikt som i skönhet söker sin like” (Ada Rydström 1914).

Vid Björndalen som är etappens slutmål, finner man en fin lövskogssluttning. I det gynnade sydläget trivs värmekrävande växter och där växer en ädellövskog med bland annat ask, lind och alm. Floran i lundvegetationen är mycket rik och består av murgröna, lungört, myskmadra med mera.

Fakta om etappen

Längd

20 kilometer 

Svårighetsgrad

Kuperade partier

Start - Mål

Odensvi-Björndalen

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.