Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vatten och avlopp

Allt vatten vi använder går runt i ett kretslopp. En del av det kretsloppet innebär att rent dricksvatten levereras till din vattenkran. När du har använt vattnet renas det på nytt innan det återgår till naturen.

Allmänt vatten och avlopp

Det är Västerviks Miljö & Energi AB som ansvarar för allmänt vatten och avlopp. I kommunen finns idag 16 vattenverk och 17 avloppsreningsverk.

Enskilt vatten och avlopp

I Västerviks kommun finns också många fastigheter som har eget vatten och avlopp. Då är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att anläggningarna fungerar och är godkända.

Vattentjänstplan

Vattentjänstplan för Västerviks kommun fastställdes av Kommunfullmäktige 2024-01-29. 

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera även vid skyfall. Planen är ett samlande dokument för kommnens VA-planering där också Vattenförsörjningsplan (2017) och Dagvattenstrategi (2020) är viktiga styrdokument. Vattentjänstplanen har arbetats fram koncern- och förvaltningsövergripande i samarbete mellan Enheten för samhällsbyggnad, Miljö- och byggnadskontoret och Västervik Miljö & Energi AB.

Vattenmiljöprojekt

Västerviks kommun arbetar i projektform med förbättring av våra vattenmiljöer. Detta sker i nära samarbete med markägare och verksamheter.

Vattenmiljöprojekt - Västerviks kommun (vastervik.se)

 

Sidan senast granskad den 10 juli 2024