Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vatten och avlopp

Allt vatten vi använder går runt i ett kretslopp. En del av det kretsloppet innebär att rent dricksvatten levereras till din vattenkran. När du har använt vattnet renas det på nytt innan det återgår till naturen.

Allmänt vatten och avlopp

Det är Västerviks Miljö & Energi AB som ansvarar för allmänt vatten och avlopp. I kommunen finns idag 16 vattenverk och 17 avloppsreningsverk.

Enskilt vatten och avlopp

I Västerviks kommun finns också många fastigheter som har eget vatten och avlopp. Då är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att anläggningarna fungerar och är godkända.

Vattentjänstplan på remiss

.Varje kommun ska 2024-01-01 ha en Vattentjänstplan fastställd av kommunfullmäktige. Från 12 juli till 15 september 2023 är ett förslag på Vattentjänstplan för Västerviks kommun på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, Enheten för räddningstjänst och samhällskydd, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Bostads AB, Länsstyrelsen, Region Kalmar län.

Förslaget har arbetats fram i samarbete mellan Enheten för samhällsbyggnad, Miljö- och byggnadskontoret och Västervik Miljö & Energi AB. Projektledare och kontaktperson är Anders Fröberg anders.froberg@vastervik.se 

En Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

Vattentjänstplanen i Västerviks kommun binder samman det lokala strategiska arbetet inom VA-området. Vattentjänstplanen i Västerviks kommun binder samman det lokala strategiska arbetet inom VA-området. Vattentjänstplanen kommer ersätta VA-planen från 2013 och införlivas i den nya Översiktsplanen. Viktiga styrdokument inom området som Vattenförsörjningsplan och Dagvattenstrategi kopplas också till Vattentjänstplanen.

 

 

Sidan senast granskad den 22 maj 2023