Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gladhammarslederna

Från Lunds by utgår de tre Gladhammarslederna, som sammanlagt är cirka 28 kilometer. Den röda leden är en historisk led till Gladhammars ödegruvor, den blå och den gröna leden är naturvandringar med historiska inslag.

Röda leden

Den röda leden går från parkeringsplatsen i Lunds by över ån och upp mot Käringryggens gruvor. Gruvbrytningen startade tidigt med att bryta järnmalm, men kopparhalten var för hög och fram till andra hälften av 1700-talet bröts i stället koppar. Då hittades kobolt och Gladhammarsgruvorna blev Sveriges största fyndighet av koboltmalm, som användes inom glas- och färgindustrin. Påträffade träkilar som använts vid brytningen har kunnat dateras till 1100-talet. Provtagningar av sjösediment har visat att metallhalterna i sedimenten ökade redan omkring år 750 och visar att gruvverksamheten kan ha varit i drift redan då. Gruvorna kan därmed vara några av de äldsta i landet.

Här finns ett stort antal gruvhål fördelade på tre fält. Det äldsta och största är Holländarefältet, som ligger högst uppe på berget. De andra är Ryssgruve–Sohlbergsfälten. Alla är inhägnade med säkerhetsstängsel. Stora mängder slagg- och skrotstenshögar har funnits i området. All gammal slagg och varp har nu omhändertagits av miljöskäl och området sanerades under 2010-2011 av Västerviks kommun med bidrag och stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket. Vid rastplatsen som finns uppe vid gruvområdet finns utförlig beskrivning med bilder av saneringsarbetet. Här finns en av de äldsta industrimiljöerna i Kalmar län.

Går man en bit på Tjustleden ned mot Tjursbosjön ser man resterna av öppningen till stollgången "Sancte Pehrs nyckel" som drevs in i berget på 1760-talet. Stollgången är nu igengjuten för att hindra utläckande av tungmetaller från gruvan.  På vägen upp från sjön ses den enda kvarvarande arbetarbostaden. Leden går sedan tillbaka till Lunds by.

Blå leden

Den blå leden börjar på den gamla vägen genom Lunds by, över ån, vidare över E22 ned mot och förbi gårdarna Lilla och Stora Tolen och Eriksberg. Från Eriksberg mot Marstrand smalnar vägen av till en stig, sedan går den via Perstorpet ut på Västrumsvägen. Vid Ganthem har man en vacker utsikt över Kyrksjön. Man passerar förbi före detta hemmanet Släthed och torpet Fridhem på väg upp mot Gladhammars by. Byn omnämns första gången i början av 1300-talet som Klathambrum och har givit namn åt Gladhammars socken. Vandringen fortsätter längs bygatan, där Skattegården och Frälsegården fortfarande finns kvar, över E22 tillbaka till Lunds by.

Gröna leden

Den gröna leden har samma sträckning som den blå leden fram till Lilla Tolen, då den viker till höger på en stig, som går förbi fågeltornet vid sjön. Under flyttningen vår och höst kan man se många olika fågelarter här som trana, svarthakedopping, brun kärrhök och knipa. Passerar man vid rätt tillfälle kan man dessutom få se både älg och hjort från tornet.

Leden går vidare över E22 och fortsätter genom skogsmarker fram till Annerössle. Strax innan gården finns två jättegrytor, pilar visar dit. Vid Fagertorp sammanfaller den gröna leden med Tjustleden etapp 3. Vid Ekenäs finns några stora bronsåldersrösen och nere vid Tjursbosjön en båtformad stensättning. Leden fortsätter mot ödegruvorna och sammanstrålar med den röda leden ned till Lunds by.

Fakta om Leden

Total längd

Röd 2,8 kilometer, blå 8,8 kilometer och grön 13 kilometer

Huvudman

Gladhammars Hembygdsförening

Kontaktperson

Sune Ivarsson, 070-562 51 37 sune.ivarsson.a@gmail.com 

Bengt Karlsson 070-552 00 89 haga.be@hotmail.com 

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Röd, blå och grön markering

Övernattning

Nej

Sanitärt

Nej

Information

Gladhammars informationstavla vid E22/Lunds by vägskäl

Sidan senast granskad den 26 juni 2017