Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vindåsen/Hulöhamn

Från vägen mot Källvik, tag av mot Flatvarp och efter 4 kilometer, tag höger mot Hulöhamn. Efter cirka fyra kilometer finns en markerad parkering och informationstavla. Lederna är sammanlagt cirka fyra kilometer långa och utgår från samma startpunkt.

Naturreservatet utgörs av två halvöar, Vindåsen och Hulöhamn, som i jämnhöjd med Loftahammar skjuter ut i havet.

En av lederna går öster om Båtsviken och är knappt två kilometer lång men går i en krävande, bergig terräng. Den andra går på andra sidan Båtsviken och är drygt två kilometer lång. Den går i ett typiskt avsnitt av Tjusts innerskärgård, där man fortfarande kan se de betade strandängarna.

Längst in i Båtsviken ligger Hulöhamns by med åker, betesmark och lövskogsholmar.

Längst ut på Hulöhamn möter man den karga ytterskärgården. Vikar och öar har namn, som idag kan tyckas säregna, men minner om den tid då farleden utanför flitigt användes. Här finns namn som visar på att området har använts som hamn, till exempel Lotsskackelsudden, Hamnskär och Livehamn. Andra namn visar på att olyckor har skett, som Dödmanskroken och Dödmansviken. Högst uppe på berget finns ett antal sjömärken,så kallade kummel, som visat de sjöfarande vägen.

Naturreservatet domineras av gles tallskog med en mager flora av mossor, lavar och sparsamma inslag av örter.

I dalgångens lövskogsområden är marken örtrik och på våren blommar blåsippor, vit­sippor och gullvivor och även mindre bestånd av Adam och Eva.

Typiskt för Tjustskärgården är berggrundens ”valfiskryggar”. De finns både på land och i vattnet och har bildats genom inlandsisens och vågornas slipande bearbetning. Ett annat geologiskt fenomen, som finns i området är ”talusbildningar”, vilket innebär att vattnet fryser till is i bergets sprickor och orsakar att stenar och block bryts loss från bergets branter och samlas i stora högar nedanför.

Fakta om leden

Total längd

3,9 km (1,9 + 2,3 km)

Huvudman

Länsstyrelsen i Kalmar Län

Kontaktperson

Jerry Svensson, jerry.svensson@lansstyrelsen.se

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Orange markering

Övernattning

Nej

Sanitärt

Nej

Övrigt

Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

Sidan senast granskad den 26 juni 2017