Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Folkhälsoarbete

Västerviks kommun arbetar aktivt för en god folkhälsa. Det innebär att vi bland annat arbetar för att du som bor i kommunen ska få ett gott liv. Det kan till exempel gälla ökad fysisk aktivitet eller trygga villkor för våra unga. 

I vårt arbete med folkhälsa utgår vi från de mål som finns i kommunens och länets folkhälsoplan. Planen berör frågor som ökad fysisk aktivitet, delaktighet och inflytande samt trygga och goda uppväxtvillkor. Planen rör också frågor om alkohol, narkotika, droger och tobak.

Det ligger på vår fritids- och folkhälsostrateg att arbeta med de här frågorna. Arbetet kopplas ihop med övrigt hållbarhetsarbete. Sådant arbete görs i utskottet för folkhälsa och samhällsskydd, i olycksfalls- och brottsförebyggande rådet samt i styrgruppen för barn- och ungdomsfrågor. Strategen är också med i flera nätverk i länsstyrelsen, landstinget och via Folkhälsocentrum.

Västerviks kommun har med övriga kommuner i länet gjort en undersökning om våra drogvanor. Den ligger till grund för hur arbetet tillsammans med kommunens ungdomar ska se ut.

Sidan senast granskad den 13 september 2016