Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gränsö Skogsslingan

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

På södra delen av Gränsö finns en 2,7 kilometer lång naturstig med skogen som tema. Start och mål är vid parkeringen vid Sandvik. Slingan har anlagts i samarbete med SÖDRA, Skogsvårdsstyrelsen och Västerviks kommun.

Längs stigen finns ett antal stationer och målet är att visa hur skogsbruk, naturvård och friluftsliv kan integreras.

Skogsslingan börjar i en blandskog med både barr- och lövträd. Där stigen viker av norrut från grusvägen, har vi gallrad skog till vänster och ett ogallrat område på höger sida. Meningen med detta är att visa hur gallrad respektive ogallrad skog utvecklas. Därefter kommer man till en sumpskog med fri utveckling.

Efter några hundra meter passeras ett gammalt kulturlandskap som planterats igen med gran på ett tidstypiskt sätt. Här finns en gammal husgrund och till vänster om stigen löper en gammal stenmur med rester av en gärdesgård på. Dessa kulturlämningar skall hållas fria från vegetation så att de framträder i landskapet.

Hällmarkstallskog är en av skärgårdens vanligaste naturtyper. Virkesproduktionen är mycket låg och lavarna på marken är känsliga för slitage. Hällmarker lämnas därför orörda. Mellan träden han man fina utblickar mot havet. Trädridån längs strandkanten utgör en viktig övergångszon mellan skogsmark och vatten.

Vid Skanviksvägen går man åt vänster och passerar ett område med tallskog som planterades 1975. Här skall röjning och gallring ske med erforderliga intervall. Vidare passeras ca 125 år gamla tallar. Dessa kommer att få åldras naturligt istället för att avverkas, s.k. evighetsträd. Här kommer på sikt ett välbehövligt tillskott av gammal död ved i skogen. För att självföryngringen skall komma till stånd krävs att marken är glest bevuxen av träd. Vid behov tas därför granen bort och eventuellt glesas tallarna ut.

Efter vägkorsningen finns en gammal åkermark. Med ”bärande” träd och buskar avses sådana som har bär eller frukt, ger värdefull vinterföda åt skogens många djur och fåglar. Här står en vildapel tillsammans med en sälg som också intar en särställning bland skogens träd p.g.a. sin tidiga blomning och därmed betydelse för bin och andra pollinerare på våren.

Längs stigen finns några gamla ihåliga ekar. I den bruna mulmen trivs många sällsynta insekter, och det är viktigt att trädet får stå solbelyst.

På berget ovanför sommarstugorna finns en bronsåldersgrav och i sluttningen ned mot badplatsen står 200-åriga tallar med sällsynta lavar. Området är en nyckelbiotop och får utvecklas fritt.

Mer information om vad som finns att se längs Skogsslingan finns att läsa i broschyren om Skogsslingan som utgivits av SÖDRA, Skogsvårdsstyrelsen och Västerviks kommun.

Fakta om leden

Total längd

2,7 km

Huvudman

Västerviks kommun, Skogsvårdsstyrelsen, SÖDRA

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Orange markering

Övernattning

Ja, vindskydd

Sanitärt

TC

Övrigt

Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

Sidan senast granskad den 22 maj 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.