Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kris och beredskap

Västerviks kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska vara trygg i ditt hem och i hela kommunen. 

Dels pågår ständigt ett förebyggande arbete med att planera för hur kommunens organisation ska fungera i många olika slags krislägen. Och dels arbetar kommunen med samverkan ihop med andra myndigheter och samhällsaktörer för att säkerställa hur samarbete och viktiga samhällsfunktioner ska upprätthållas även om och när en kris inträffar.

Lagen om extraordinära händelser (2006:544) anger att alla Sveriges kommuner har ett områdesansvar när det inträffar en kris inom kommunens yta. Bakgrunden till hur lagen är skriven är att den som hanterar en uppgift normalt också är bäst lämpad för att hantera den och liknande uppgifter i händelse av kris.

Samverkan

Dessutom ingår Västerviks kommun i flera olika samarbeten som syftar till att stärka kommunens beredskap vid kris. Ett samarbete är överenskommelsen om samverkan inom Kalmar län som kallas Krissamverkan Kalmar län. Inom det samarbetet kan Västerviks kommun söka stöd från andra samhällsaktörer i Kalmar län. Västerviks kommun kan också få uppdrag att stötta andra kommuner eller aktörer som har en lokal eller regional kris.

Kriskommunikation

Om det uppstår en kris inom Västerviks kommun kommer den här webbsidan att användas som huvudsaklig informationskanal. Här ska du kunna hitta säker och verifierad information om händelsen. Flera andra aktörer kommer att hämta sin information från denna sida. De hjälper då till och förmedlar den korrekta och aktuella informationen i deras förbestämda kanaler.

De två viktigaste kanalerna drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som använder webbsidan krisinformation.se som sin huvudsakliga kanal för nationell krisinformation. Och av Länsstyrelsen i Kalmar län som använder Facebooksidan Krissamverkan Kalmar län som sin huvudsakliga kanal för regional krisinformation.

Krisinformation särskilt för barn och unga finns också på webbsidan Lilla Krisinfo som sköts av MSB.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023