Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-04-11: Ny detaljplan om Västerviks sjukhus skickad på samråd

2023-04-11

Region Kalmar län och Västerviks kommun har i nära dialog tagit fram en ny detaljplan för Västerviks sjukhus. Idag presenteras ett förslag till ny detaljplan med flera nya moderna och ändamålsenliga byggnader på sjukhusområdet i centrala Västervik. De nya sjukhuslokalerna kan bli fyra gånger så stora som de nuvarande och inkludera en anpassning av lokalerna för Ellen Keyskolan, under förutsättning att parterna kan komma överens om ett övertagande av fastigheten Läkaren 11. 

Detaljplanen omfattar utveckling av sjukhusområdet för de närmaste 30–40 åren. Ett fullt utbyggt område fördelat på tio etapper motsvarar nybyggnation på cirka 98 000 kvadratmeter bruttoarea BTA. Den totala ytan av befintliga byggnader, inklusive nya psykiatrin som byggs just nu och den äldre delen av Ellen Keyskolan som ingår i detaljplanen uppgår till cirka 25 000 kvadratmeter. Samtliga byggnader som är i bruk i det befintliga sjukhusområdet uppgår till 24 000 kvadratmeter.

- Detaljplanen innehåller den allra största om- och nybyggnationen i ett och samma område som vi haft i Västervik under många år. Arbetet är väldigt komplext med bland annat byggnadernas påverkan på stadssilhuetten och riksintresset för kulturmiljövården. Får vi acceptans för det här förslaget till beslut, kommer Västerviks sjukhus att kunna utvecklas under lång tid framöver, säger Marcus Åberg, planarkitekt på Västerviks kommun.

- Sjukhuslogistiken sätter även ramar för hur stor varje byggnad i nya sjukhuset kan bli. Fastigheten Ellen Key kan således bli en viktig tom ruta i femtonspelet som möjliggör framtida byggnationer i etapper där sjukhuset kan behålla full funktion hela tiden, säger Susanna Köhlin, fastighetsstrateg på Region Kalmar län.

Västerviks kommun och Region Kalmar län har under en tid förhandlat om försäljningen av Ellen Keyskolan i Västervik. Parterna är överens om en avsiktsförklaring men någon överenskommelse om överlåtelse av fastigheten har ännu inte nåtts. Under förutsättning att överenskommelse är klarlagd och att detaljplanen har vunnit laga kraft kan Region Kalmar län fatta beslut om lokalstrategiplanen och fortsätta utveckla Västerviks sjukhusområde.

Så här beskriver detaljplaneförslaget bakgrunden till behovet av en ny detaljplan:

Under 1950-talets andra hälft inleddes en större expansiv fas på sjukhusområdet. Den kom att sträcka sig fram till början av 1970-talet. Då revs flera av de äldre byggnaderna inom sjukhusområdet och ersattes av de större byggnadskroppar som idag karaktäriserar området. Området har sedan dess utgjort sjukhusområde. Därefter har under åren fram till idag flertalet sjukhusbyggnader tillkommit inom området. Sjukhuset har idag 3500 besök per dag och cirka 1000 anställda.

Region Kalmar län svarar för att, såsom huvudman för sjukvården, regelbundet uppdatera lokalstrategier för de tre regionsjukhusen; Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Lokalstrategiplanen, LOST, syftar till att kartlägga och planera för långsiktig användning och utveckling av sjukhusområdets byggnader, funktioner och ytor. Planen baseras på de krav som Regionen ställer för sjukvårdens innehåll och omfattning. Detta formuleras i en plan (LOST) för hur såväl befintliga som framtida byggnader nyttjas och placeras för att möta nuvarande och framtida lokalbehov.

Nuvarande detaljplan kan inte möta de stora förändringsbehov som utvecklingen av sjukhusområdet kräver varför det under år 2019 fattades beslut om att en ny detaljplan skulle tas fram för området. Regionen har nu i samarbete med Västerviks kommun, parallellt med arbetet med ny LOST, utarbetat ett förslag till ny detaljplan. Någon utredning avseende lokaliseringsalternativ har inte varit aktuellt mot bakgrund av de ställningstaganden som gjorts i samband med arbetet med LOST:en samt den pågående byggnationen av nya psykiatribyggnaden. 

Öppet hus måndag 17 april

Allmänheten hälsas välkomna till Öppet hus den 17 april mellan klockan 16-19 på Bryggaren i Västervik. Ansvariga från Västerviks kommun och Region Kalmar län är på plats för att ge mer information om detaljplanen och svara på frågor. Välkommen!

Webbresurser

Hela detaljplanen finns att granska på 
www.vastervik.se/detaljplan-vasterviks-sjukhus

Planbeskrivnignen för detaljplaneförslaget för Västerviks sjukhus som pdf-fil

Bildmaterial

renderad bild på hur Västerviks sjukhus nya entré kan se ut

Vy mot Västerviks sjukhus framtida entré

renderad bild på hur vyn kan se ut från korsningen Esplanaden-Södra Järnvägsgatan

Vy från korsningen Esplanaden - Södra Järnvägsgatan i Västervik

Skiss på samtliga byggnader som kan byggas i detaljplanens tio etapper

Skiss över hela sjukhusområdet som ingår i detaljplanens alla tio etapper

Sidan senast granskad den 11 april 2023