Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sjukhusområdet, kvarteret Läkaren med flera

INFÖR GRANSKNING. Inom sjukhusområdet samt några omkringliggande områden pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av vårdlokaler vid Västerviks sjukhus. Därtill ska lämplig tillfart till sjukhusområdet utredas, liksom ändamålsenliga lösningar för dagvattenhantering och parkering inom området.

Planområdet är beläget i centrala Västervik och omfattar sjukhusområdet, Ellen Key skolans och Tjustskolans lokaler samt allmän platsmark mot Slipbron i sydväst.

Nuvarande detaljplan kan inte möta de stora förändringsbehov som utvecklingen av sjukhusområdet kräver varför det under år 2019 fattades beslut om att en ny detaljplan skulle tas fram för området. Regionen har nu i samarbete med Västerviks kommun, parallellt med arbetet med ny LOST, utarbetat ett förslag till ny detaljplan. 

Detaljplanen syftar till att på ett långsiktigt hållbart sätt möjliggöra att Västerviks sjukhus utvecklas och förändras i enlighet med de mål som formuleras i lokalstrategiplan (LOST).

Detaljplanen ska beakta sjukhusets behov av förändringar i såväl yta som volym, möjliggöra moderna och hållbara funktioner och samtidigt medge flexibilitet inom rimliga gränser för framtida icke kända krav och behov. För att minska påverkan på stadsbilden är kommande arkitektur och gestaltning med ett varierat uttryck av vikt, samtidigt som sjukhusområdet hålls samman som en gestaltningsmässig helhet. För att underlätta förståelsen och vikten av områdets arkitektur och gestaltning har gestaltningsprinciper arbetats fram. 

Det övergripande målet med gestaltningen för Västerviks sjukhus ska vara att åstadkomma en ordnad variation där varje byggnad har sin egen karaktär men som också bidrar till och håller samman sjukhusområdet och staden som en gestaltningsmässig helhet. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (SFS: 2010:900). Planförslaget bedöms vara i linje med Västervik kommuns Översiktsplan.

Nästa steg

Detaljplan för Kv. Läkaren 9, 11 m.fl., Västervik , ställdes ut på samråd från 2023-04-11 t.o.m. 2023-05-22.

Planförslaget revideras nu för att ställas ut på granskning under våren 2024.

Sidan senast granskad den 25 oktober 2022