Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddeland 2022-05-19: Statliga medel till vattenmiljöprojekt

2022-05-19

Länsstyrelsen har beviljat kommunen statligt stöd för två olika lokala vattenvårdsprojekt. Det handlar dels om medel för att minska näringsläckage i Holmån, dels om medel till uppföljande provtagning i större vattendrag som mynnar ut i Östersjön. 

Länsstyrelsen beviljar kommunen 2 620 000 kr till miljöåtgärder för att minska näringsläckaget till den övergödda havsviken Bredvassaviken norr om Loftahammar. Kommunen planerar att, i samverkan med lokala markägare och lantbrukare, arbeta på liknande sätt som sker i pågående projekt runt Gamlebyviken, Loftaån, Storsjön och Kyrksjön, säger Anders Fröberg, vattensamordnare i Västerviks kommun.

Området runt Holmån omges till stor del av jordbruksmark och de åtgärder som planeras är markkartering, strukturkalkning, våtmarker, fosfordammar, filterdiken, tvåstegsdiken och ekologiska kantzoner. Staten står för en del av de totala kostnaderna för åtgärderna men markägarna och lantbrukarna kommer också att få stå för en del. Projektet kommer påbörjas sommaren 2022 och pågå till 2024. Det lila området i kartan nedan visar det område som berörs av projektet kring Holmån.

Kommunen får också 220 000 kr till uppföljning av redan genomförda miljöåtgärder. Genom provtagning i större kustmynnande vattendrag som Storån, Loftaån och Gamlebyån ska kommunen undersöka om genomförda miljöinsatser fått önskad effekt. Tack vare det beviljade statsbidraget finns nu medel för uppföljande provtagning fram till 2025.

Kommunen hade också i samarbete med lokala intressenter ansökt om medel för lågflödesmuddring i Torrösundet vid Hasselö (495 000 kr) och en ny metod för syresättning av Dynestadsjön (945 000 kr). Länsstyrelsen prioriterade bort dessa ansökningar eftersom projektmedlen är begränsade och andra projekt bedömdes ha högre kostnadseffektivitet.

Sidan senast granskad den 19 maj 2022