Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på Västerviks Flygplats november 2022

Ny granskning om Västerviks Flygplats

Sveriges Televisions program Uppdrag Granskning har granskat Västerviks kommuns arbete med Västerviks Flygplats, först i ett program som sändes i mars 2018 och nu en gång till hösten 2022. Flera tjänstemän och förtroendevalda har ställt upp och svarat på Svt:s frågor, både 2017-18 och 2022. Samtidigt har redaktionen på UG begärt ut många allmänna offentliga handlingar, vilket de också har fått utlämnade.

Västerviks kommun tar offentlighetsprincipen om allmänhetens och därmed massmedias rätt att få insyn i kommunens verksamheter på allra största allvar och därför är det en självklarhet att kommunens företrädare medverkar i den här typen av granskningar. Det betyder dock inte att kommunen håller med om allt som sägs om vår kommuns verksamhet i en sådan här granskning. Västerviks kommuns hållning att massmedias granskningar är en självklar del av den svenska demokratin på samma sätt som att kommunen hävdar sin rätt att förklara om den inte tycker att vi skildras helt korrekt eller heltäckande i en granskning. 

Västerviks kommuns arbete med flygplatsen är baserat på ett antal olika beslut och inriktningar som återfinns i flera olika styrande dokument. På den här sidan kommer du att kunna hitta alla de besluten, inriktningarna och dokumenten. I programmet framförs ett antal åsikter om arbetet med flygplatsen som kommunens företrädare bemöter framför kameran, men Västerviks kommun tar också chansen att fördjupa svaren i den här sidans innehåll.

Västerviks kommun har också inspelningar från alla intervjuer om flygplatsen som kommunen har ställt upp på och har bestämt att publicera de intervjuer som det finns material ifrån i det färdiga programmet i sin helhet här på webbsidan. Det gör kommunen för att på så sätt kunna ge hela bilden och visa att kommunen inte har något att dölja.  

Nuläget för flygplatsutvecklingen 

2014 och 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att förlänga landningsbanan på Västerviks Flygplats från 800 meter till 1199 meter. Därefter har flygbanan också förlängts under 2017, samt försetts med landningsljus. Men den har inte tagits i bruk med den totala nya längden ännu, eftersom Transportstyrelsen också kräver ytterligare åtgärder innan myndigheten kan ge besked om så kallat inrättande.

En av de åtgärderna är att kommunen måste ordna inflygningszoner framför och vid sidan av landningsbanan. Västerviks kommun har försökt att skaffa sig rådighet över de markområden som berörs av zonerna som inte ägs av kommunen, men försöken har inte varit framgångsrika. Därför har processen dragit ut på tiden och Västerviks kommun har sökt om så kallad lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet för att få en oberoende bedömning av det allmännas behov av utveckling vid flygplatsområdet i jämförelse med de privata markägares intressen som motsätter sig kommunens begäran.

Under Uppdrag Gransknings intervjuer återkommer reportern flera gånger till att det har tagit lång tid att göra klart allt som har med förlängningen av landningsbanan att göra. Hon har naturligtvis rätt att ha en åsikt om att fem år är lång tid, men för en kommun är den typen av fördröjningar som har skett i flygplatsfrågan inte helt ovanliga.

Det händer att kommunala projekt försenas om exempelvis närboende har invändningar mot utvecklingsbeslut och Västerviks kommun har den högsta respekt för att kommuninvånares åsikter har rätt att bli hörda på ett rättssäkert sätt. Västerviks kommun är av åsikten att det hade varit värre om kommunen helt hade struntat i att lyssna på medborgarnas invändningar.

Med det sagt så arbetar kommunen målmedvetet på för att fortsatt skapa möjlighet till ett så kallat inrättande av flygplats med den förlängda landningsbanan inräknad. 

bild på Västerviks Flygplats

Frågor och svar om Uppdrag Gransknings intervjuer om Västerviks Flygplats

Klicka här för att läsa alla frågor och svar

Intervjuer om Västerviks Flygplats i sin helhet

Frågor ställda av Uppdrag Granskning, filmat och webbpublicerat av Västerviks kommun. 

Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef. Inspelad i Västerviks kommunhus 18 oktober 2022

Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Inspelad vid Västerviks Flygplats 19 oktober 2022

Dokument om Västerviks Flygplats i tidsordning

Kommunfullmäktige 2014-04-28, beslut om investering av 6 miljoner kronor, inklusive kommunstyrelsens handlingar 2014-04-22 (pdf 144 kB)

Kommunstyrelsen 2014-12-15, beslut om återremiss, inklusive samhällsbyggnadsenhetens missiv 2014-12-09 (pdf 204 kB)

Kommunfullmäktige 2016-04-25, beslut om extra investering av 2,25 miljoner kronor, inklusive diverse beslutsunderlag (pdf 1,5 MB)

Beslut om tillstånd att inrätta flygplats - beslut att bevilja ansökan om inrättande av banförlängning vid Västerviks Flygplats, Transportstyrelsen 2021-06-17 (pdf 253 kB)

Kommunstyrelsen 2022-03-01: Lantmäteriåtgärder på Västerviks flygplats - information och godkännande (pdf 128 kB)

Dom från förvaltningsrätten 2022-10-20: Gällande laglighetsprövning av KS beslut 2022-03-01-50 lantmäteriåtgärd (pdf 490 kB)

Korrigerat yrkande Lantmäteriåtgärder 2022-11-01 - del 1 (pdf 700 kB) 

Korrigerat yrkande Lantmäteriåtgärder 2022-11-01 - del 2 (pdf 2,6 MB)

Beslut KS 2022-11-07: Utfall av förvaltningsrätten i Linköpings dom 2022-10-20 mål nr 2057-22 gällande Västerviks flygplats inklusive tjänsteskrivelse (pdf 236 kB)

Sidan senast granskad den 9 november 2022