Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-02-15: Aktivitetsytor i Ukna och Vråka fick flest röster i pilotprojektets omröstning om användning av medborgarbudget

2023-02-15

Nu är omröstningen i Västerviks kommuns pilotprojekt för medborgarbudget i nordligaste kommundelen avslutad och därmed går samhällsbyggnadsenhetens satsning på medborgarbudget över i nästa fas. Flest röster fick aktivitetsytor i Ukna och Vråka. 

Under 2022 startade Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet ett arbete med lokalt förankrade förslag till förbättringar i lokalsamhällen under samlingsnamnet medborgarbudget. I medborgarbudget ingår flera olika metoder för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. 

- Vi inledde ett pilotprojekt inom medborgarbudget under 2022 i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs för att få en hanterbar yta i vår stora kommun. I området bor cirka 1200 personer som får möjlighet att tycka till om vad 500 000 kronor ska användas till. Orterna bedömdes inte ha haft några större kommunala insatser från samhällsbyggnadsenheten under de senaste åren och var därmed ett passande pilotområde, säger Västerviks kommuns landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson. Hon fortsätter:
- Vi sa från början att två olika förslag ska vinna enligt kriterierna för att på så sätt sprida resultatet. Av cirka 40 inkomna förslag kunde man senare rösta på de tio genomförbara förslagen.

När omröstningen i pilotprojektet nu är avslutad kan man se att kanske så många som 250 olika personer har lagt upp till tre röster vardera på de olika förslagen. Det gick att rösta både digitalt och manuellt och det kom in mer än fyra gånger fler röster digitalt. Flest röster fick byggnation av två nya aktivitetsytor – ytor av aktivitet som lek, träning och en mötesplats – i Ukna (149 röster) och vid Mogården i Vråka (109 röster). 

- Att flera hundra kommuninvånare har engagerat sig tycker jag visar tydligt på att det har funnits ett intresse och en uppskattning lokalt för det här pilotprojektet, säger Malin Ohlsson och hon berättar även vad som händer härnäst:
- Nu går vi in i projektets avslutande fas där vi ska genomföra vinnande förslag. Förhoppningen är att få till dem så snart det går, men beroende på andra projekt kan det ta lite tid. Det långsiktiga resultatet syns alltså först på lite längre sikt. Projekten har beräknats kosta lite mer än den totala summan på 500 000 kronor och vi får försöka hitta lösningar internt för att i så fall komma vidare. 

Malin Ohlsson beskriver också hur arbetet har gett andra positiva bieffekter:
- I processen har vi haft flera möten i bygderna där vi troligtvis lagt lika mycket tjänstemannatid som budgeten 500 000 kronor innehåller och där har vi fått in värdefulla felanmälningar, ändringar i befintlig drift, projektidéer och även tagit emot ansökningar om stöd till lokal utveckling. Så processen i sig har också gett annan lokal utveckling i bygderna kring Ukna och Edsbruk med omnejd, säger Malin Ohlsson. Hon avslutar också:
- Förslagen som inte vann tar vi också med oss som önskemål inom respektive verksamhet och tilldelas något av de förslagen prioritet eller budget i kommande budgetprocesser så kan något eller några av de förlorande förslagen ändå genomföras. 

Under våren kommer kommunstyrelsen att få en utvärdering av pilotprojektet inom medborgarbudget och därefter tar KS ställning till om pilotprojektet ska bli ordinarie verksamhet.

Bilaga – röstningsresultat:

Förslag (antal röster webb + manuell röstning) summa röster totalt:

 • Belysning återvinning Helgenäs: (4+1) 5
 • Skedshult omklädningshytt: (79+18) 97
 • Ukna aktivitetsyta: (92+57) 149
 • Tomma hus: (17+1) 18
 • Omklädningshytt Helgenäs: (46+9) 55
 • Lekplats Edsbruk: (32+13) 45
 • Belysning återvinning Edsbruk: (15+4) 19
 • Promenadstig röjning Edsbruk: (41+2) 43
 • Backgatan Helgenäs: (1+0) 1
 • Aktivitetsyta Mogården: (108+1) 109
 • Totalt: (435+106) 541
Sidan senast granskad den 15 februari 2023