Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Medborgarbudget testas i pilotprojekt

2022-03-08

Under 2022 kommer Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet att starta ett arbete med lokalt förankrade förslag till förbättringar i lokalsamhällen under samlingsnamnet medborgarbudget. I medborgarbudget ingår flera olika metoder för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas.

Det betyder att invånare lämnar förslag, diskuterar dessa och även fattar beslut om vad som ska genomföras inom tilldelad budget. Processen ska ge inspel till kommunen kring hur invånare prioriterar men ger också invånare kunskaper om kommunens arbete med samhällsutveckling, säger Västerviks kommuns landsbygdsutvecklare Malin Ohlsson och hon fortsätter:
Metoden har testats i flera kommuner i Sverige och Sveriges kommuner och regioner, SKR har tagit fram handledningar. Metoden har utvecklats i länder där medborgare i lägre utsträckning har förtroende för myndigheter och blir ett sätt att som medborgare delta i en transparent process för samhällsförbättring. Erfarenheter visar att engagemanget hos invånare ökar när möjlighet ges att vara delaktiga i hela processen.

Kommunen kommer att tillämpa pilotprojektet inom medborgarbudget under år 2022 i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs för att få en hanterbar yta i vår stora kommun. I området bor circa 1200 personer som får möjlighet att tycka till om vad 500 000 kr ska användas till. Orterna bedöms inte ha haft några större kommunala insatser från enheten för samhällsbyggnad de senaste åren och är därmed ett passande pilotområde.

Nu kommer vi att göra en tidsplan på enheten för samhällsbyggnad och under våren kommer informations- och dialogmöten genomföras i varje aktuellt område. Sedan ges möjlighet för alla som bor och verkar i området att lämna in förslag, säger Malin Ohlsson vidare och avslutar:
De förslag som kommer in bearbetas sedan av kommunen i dialog med den som lämnat in det, och för förslagen som uppfyller kriterierna kommer det att ske en omröstning. Sedan ska vinnande förslag genomföras.

Projektet medborgarbudget genomförs som ett landsbygdsutvecklingsprojekt och leds av kommunens landsbygdsutvecklare på samhällsbyggnadsenheten, i samverkan med idrotts- och fritidsstrateg, projekteringsingenjör och stadsarkitekt från samma avdelning.

Fakta: Kriterier för förslag i medborgarbudgeten

  • Hela summan kan inte gå till ett förslag, minst två förslag ska kunna vinna.
  • De slutgiltiga idéerna måste vara genomförbara, lagliga och alla involverade parter måste ha kommit överens om genomförandet innan omröstning.
  • De förslag som genomförs måste vara tillgängliga för den breda allmänheten.
  • Förslag som påverkar en redan fastlagd budget måste stämmas av med berörd nämnd/förvaltning innan det går att rösta på det.
  • Förslaget får inte generera driftkostnader inom 5 år, om inget annat är överenskommet. En långsiktig förvaltning av fysisk infrastruktur ska säkerställas.
Sidan senast granskad den 8 mars 2022