Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-12-10: Västerviks kommun är bättre än rikssnittet i årets medborgarundersökning

2021-12-10

De medborgare som svarat på SCB:s enkät om hur det är att leva och bo i Västerviks kommun ger fortsatt bättre betyg än rikssnittet. 95% tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på (92% i riket). 83% tycker att kommunen sköter sina åtaganden på ett mycket bra eller ganska bra sätt (81% i riket). Bara 18% tycker dock att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (19% i riket).

Vi är förstås glada över de positiva omdömen som vi har sett under en längre tid nu, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.
Sedan 2014 har vi sett förbättrade resultat i SCB:s undersökning och även om det bara skiljer några procentenheter med övriga riket så är det viktigt för oss att vi ligger på rätt sida.

Låga betyg i insyn och inflytande

Att upplevelsen av insyn och inflytande är så lågt är något vi får jobba med, säger Dan Nilsson.
Det ser likadant ut i andra kommuner så kanske beror det på hur systemet med representativ demokrati är uppbyggt. Vi styrs också mycket av lagar och andra myndigheter som vi inte kan påverka. Jag har förståelse för att det ibland kan upplevas som byråkratiskt och svårgenomträngligt.

Vi försöker att vara så transparenta och öppna som vi kan, menar Dan Nilsson.
Alla kommunfullmäktigemöten annonseras och livesänds. Vi publicerar beslut och den information vi har på vår webb löpande. Handlingar kan begäras ut enlig offentlighetsprincipen och vi har flera system och projekt där medborgarna kan tycka till och komma med egna förslag. Vi har nyligen beslutat att prioritera medborgardialoger mer under de kommande åren. Sedan är det upp till oss som är folkvalda att prioritera och besluta. Vi har lägst kommunalskatt i länet och pengarna räcker inte till allt. En del beslut kan vi inte heller alltid själva styra över.

Bra och positiv utveckling i vår kommun

Kommundirektör Anders Björlin ser resultaten över lag som ett kvitto på att vi gör mycket bra saker inom kommunen:

Vår målsättning är att skapa, förvalta och utveckla den livskvalitet som vi har här i vår kommun, säger Anders Björlin.
Vi gör stora investeringar nu för att öka livskvaliteten vad gäller miljöer, vattenhantering, boenden och service. Nästa år kommer vi att ha ett utökat fokus mot folkhälsa som är extra viktigt nu i kölvattnet av pandemin.

Jag ser gärna att vi förbättrar resultaten ytterligare några steg, säger Anders Björlin.
Vi har goda förutsättningar för det och med den kämparglöd som finns inom kommunen nu tror jag att vi kommer att lyckas.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Årets undersökning introducerar ett nytt koncept där man ersatt sifferbetyg med procentsatser för nivåerna positivanegativa istället. Det gör att årets undersökning ej kan jämföras rakt av med tidigare års undersökningar.

Svarsfrekvensen är generellt låg, 38% i riket och samma för Västerviks kommun. Det ger ändå kommunerna en fingervisning om hur man ligger till. 

Några fler intressanta resultat för Västerviks kommun

 

Fråga

Andel negativa kommun

Andel positiva kommun

Andel negativa Riket

Andel positiva Riket

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Grundskolan

21

79

25

75

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen

36

64

42

58

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. skola,
äldreomsorg, bibliotek.

27

73

21

79

Vad tycker du om …utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?

27

73

19

81

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,
skola eller annan sysselsättning?

62

38

32

68

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil?

60

40

34

66

Vad tycker du om …utbudet av caféer och restauranger i kommunen?

7

93

17

83

Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)

53

47

70

30

Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.)

45

55

38

62

Vad tycker du om …kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet?

36

64

42

58

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av gator och vägar

31

69

35

65

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser

15

85

20

80

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor..när det är mörkt ute?

21

79

27

73

Hur orolig är du för att…bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?

22

78

27

73

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i
sina verksamheter.

29

71

34

66

Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött?

14

86

19

81

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter?

29

71

32

68

Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?

77

23

74

26

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra integration och delaktighet av människor i samhället?

69

31

74

26

Upplever du att …kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?

49

51

57

43

Upplever du att …det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen?

79

21

77

23

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…kommunens politiker?

56

44

60

40

Sidan senast granskad den 10 december 2021