Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommuninvånarna allt mer nöjda med utbud och service - Västerviks kommun stiger i SCB:s medborgarundersökning

2019-12-16

Under hösten har 1200 kommuninvånare i åldrarna 18-84 fått SCB:s stora medborgarenkät i brevlådan och nu är resultatet av årets enkät färdigt: Västerviks kommuns siffror har förbättrats i nästan alla frågekategorier och i alla de tre stora indexsummeringarna NRI, NMI och NII ligger Västerviks kommun över både rikssnitten och kommunens egna tidigare siffror, även om vissa förändringar ligger inom felmarginalen.

- Det är väldigt glädjande resultat för vår kommun i den här undersökningen, säger Anders Björlin, kommundirektör, som fortsätter:
- En del av de här siffrorna visar tydligt att vi är på rätt väg med en hel del av kommunens arbete och det känns väldigt skönt att få ett sådant kvitto i slutet på ett verksamhetsår inför starten av nästa.

Medborgarundersökningen är uppdelad i tre huvudområden. Det första handlar om hur medborgarna bedömer Västerviks kommun som plats att bo och leva på med viktat betyg mellan 1 och 100 och de svar som ingår där sammanfattas i indexbetyget NRI, nöjd region-index. I det andra området av undersökningen finns medborgarnas bedömning om Västerviks kommuns verksamheter och det sammanfattas i indexbetyget NMI, nöjd medborgar-index. I det tredje och sista området bedömer medborgarna möjligheterna till inflytande i Västerviks kommun och de svaren sammanfattas i indexbetyget NII, nöjd inflytande-index.

En bra plats att bo och verka i

I undersökningens första del där kommunen som plats att bo och verka i beskrivs har Västerviks kommun NRI-index 63, vilket ska jämföras med rikssnittet 59 och exempelvis den senaste undersökningen som Västerviks kommun gjorde 2016 då siffran landade på 60. Felmarginalen bedöms vara +/-2,9 vilket innebär att kommunens klättring är statistiskt säkerställd. Inom frågekategorin ingår frågor om man kan rekommendera kommunen till vänner och bekanta, ett betyg som hamnar på 67, att jämföra med 59 för riket och 60 i kommunen 2016.

Diagram nöjd region-index SCB medborgarundersökning 2019

Flera andra frågekategorier har utvecklats på likartat sätt (kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter, trygghet och bostäder), medan andra ingående kategorier ligger lite annorlunda.

Kommunikationer är ett område som brukar ligga lägre än rikssnittet, så även i år, men glädjande ser medborgarna förbättringar i utbudet 2019. Betyget för kommunikationer har ökat till 55, att jämföra med 49 2016 och rikssnitt på 59. Även arbets- och utbildningsmöjligheter ligger under rikssnitt, men har förbättrade betyg.

Höga betyg på den kommunala verksamheten

I den andra delen av medborgarundersökningen där medborgarna betygsätter den kommunala servicen har Västerviks kommun NMI-index 58, som ska jämföras med 53 i rikssnitt och 52 år 2016. Felmarginalen bedöms till +/-3,4, vilket gör att även den positiva förändringen är statistiskt säkerställd. Bland dessa betyg finns i stort sett enbart glädjeämnen.

nöjd medborgar-index SCB medborgarundersökning 2019

Samtliga frågekategorier (bemötande och tillgänglighet, räddningstjänsten, renhållning och sophämtning, förskolan, miljöarbete, grundskolan, gator och vägar, gymnasieskolan, gång- och cykelvägar, stöd för utsatta personer samt äldreomsorgen) utom tre förbättras jämfört med undersökningen 2016 och ligger över rikssnittet. De tre övriga kategorier som också ingår i indexberäkningen (vatten och avlopp, kultur och idrotts- och motionsanläggningar) ligger förvisso under rikssnittet, men har alla tre förbättrade betyg jämfört med 2016.

- Vi gör ju själva många egna brukarundersökningar och olika rankningar och kan se samma tendenser i våra egna siffror, våra medborgare är totalt sett nöjda med den service som kommunen erbjuder, även om vi självklart ser förbättringsområden. De här siffrorna visar att kommunen är rätt ute med satsningar på utemiljöer, skola, idrotts- och motionsanläggningar, både sådana som redan färdigställts, som exempelvis ridhusen och även de stora satsningar som väntar på exempelvis Bökensvedområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Inflytande och information på väg upp

I undersökningens sista del beskrivs hur medborgarna ser på möjligheterna till inflytande i kommunen. Även detta index är förbättrat, NII landar på 41 i Västerviks kommun, att jämföra med 39 för hela riket och 40 för kommunen år 2016.

Diagram nöjd inflytande-index SCB medborgarundersökning 2019

De ingående kategorierna här är information, kontakt, förtroende och påverkan. Samtliga dessa utom förtroende och påverkan ligger över både rikssnitt och senaste undersökning 2016. De två kategorierna förtroende och påverkan ligger kvar på samma betyg som 2016 i Västerviks kommun.

- Det är viktigt att vi gör sådana här undersökningar så vi får tillförlitlig statistik att jobba med. Vi har gjort satsningar på kommunikation som ger resultat, säger Johan Jensen som är kommunikationsstrateg på kommunen, som fortsätter: 
- Genom att satsa på kommunikation ger vi medborgarna ökad insyn i verksamheten och därmed möjlighet att påverka. Vi behöver jobba vidare med kontaktbiten och medborgardialog vilket kan lyfta den här delen ytterligare i framtiden. Kommunikation och medborgarnas förtroende hänger ihop väldigt mycket och det är tydligt att SCB gör samma koppling.

Nu kommer olika delar kommunorganisationen att analysera materialet från SCB mer grundligt för att kunna använda siffrorna i kommunens kommande planeringsarbete. Du hittar rapporten i sin helhet bland relaterade dokument.

Alla äldre medborgarundersökningar 2006, -07, -09, -14, och -16 finns för jämförelse på webbsidan om medborgarundersökningar, se relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 16 december 2019