Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-01-18: Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Västerviks kommun

2021-01-18

Västerviks kommun är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och två regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Västerviks kommun är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

Jag tycker att det är väldigt positivt att Västerviks kommun nu har kommit med i det nationella samverkansarbetet kring Agenda 2030. Genom medverkan i Glokala Sverige får vi tillgång till utbildningsmaterial och expertkunskap så att vi kan höja kunskapen hos både förtroendevalda och tjänstepersoner om Hållbar utveckling, säger Västerviks kommuns hållbarhetsstrateg Gun Lindberg och hon fortsätter:
Man måste höja blicken ibland för att kunna se vad det är som behöver göra lokalt. Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är på många sätt globala, men lösningarna oftast lokala.

Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Västerviks kommuns hållbarhetsarbete presenteras på kommunens webbplats på:

www.vastervik.se/agenda2030

Besök även Glokala Sveriges webbsida för mer information. Där finns även en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner, adressen är:

Glogkala Sverige

Sidan senast granskad den 18 januari 2021