Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2023-04-13: Fördjupade geotekniska undersökningar av hamnområdet i Gamleby

2023-04-13

Hamnområdet i Gamleby behöver undersökas geotekniskt en gång till, mer fördjupat. Det slår en geoteknisk undersökning fast som gjordes år 2019 och under våren 2023 handlas den fördjupade undersökningen upp av Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet. Företaget Awer Sverige AB har tilldelats uppdraget att göra den fördjupade undersökningen.

Ett av kommunens mer problematiska områden med risk för skred och ras ligger i hamnen i Gamleby. Området är utpekat av Statens geotekniska institut (SGI) som riskområde och Västerviks kommun har ansökt om bidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att kommunen vill genomföra långsiktigt stabiliserande åtgärder som förberedelser för framtida klimatförändringars konsekvenser.

- Företaget Awer Sverige AB har tilldelats uppdraget att genomföra den fördjupad geotekniska undersökningen, säger Rickard Ljunggren, mark- och exploateringsingenjör på Västerviks kommun. Han fortsätter:
- Första delen av uppdraget planeras att starta i början av maj och ska vara klara under året. Arbetena innefattar fält -och laboratorieundersökningar, stabilitetsberäkningar, bedömning av status på befintliga konstruktioner samt förslag på genomförbara förstärkningsåtgärder för att minimera skred- och rasrisker.

Sidan senast granskad den 13 april 2023