Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-03-22: Förslaget om att bilda naturreservat av Tändsticksberget är ute på remiss

2022-03-22

Kommunen vill göra Tändsticksberget till naturreservat och ett förslag till reservatsbildning är nu ute på remiss. Kommunen bjuder därför in till informationsmöte om förslaget och vill gärna ha in synpunkter från allmänheten.

Tändsticksberget är ett stadsnära, välbesökt friluftsområde med gammal skog och rik biologisk mångfald med förekomst av flera hotade arter. Reservatet har höga värden för både allmänhetens friluftsliv och höga biologiska värden knutna främst till ek- och tallmiljöer med tillhörande naturvårdskvaliteter i form av strukturer som gamla och solexponerade träd, mulmträd och död ved.

Syftet med naturreservatet är att bevara, vårda och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och göra det tillgängligt för besökare, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun

Reservatet ska bidra till att hotade, sällsynta och missgynnade arter knutna till reservatets naturmiljöer bevaras och helst ökar. Genom reservatsbildningen tydliggörs hur området ska skötas och utvecklas för att områdets värden ska bibehållas och stärkas ytterligare.

Kommunen håller informationsmöte om reservatsbildningen den 30 mars 2022 kl. 18.00 på Naturum Västervik på Kulbacken

Synpunkter ska ha kommit in till Västerviks kommun senast den 29 april 2022 via mejl på kommun@vastervik.se eller med vanlig post till Västerviks kommun, Enheten för samhällsbyggnad, 59380 Västervik.

Sidan senast granskad den 22 mars 2022