Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Den fördjupad stabilitetsutredningen för hamnområdet i Gamleby är nu klar!

2024-04-29

AWER Geoteknik AB har på uppdrag av Västerviks kommun utfört en fördjupad geoteknisk stabilitetsutredning för Gamleby hamn. Utredningen är en fortsättning på tidigare stabilitetsutredning utförd av Tyréns 2019. I den fördjupade utredningen har ytterligare borrningar och efterföljanbde skjuvningsförsök utförts. Datainsamlingen innebär att noggrannare beräkningar kunnat utföras vilket ger en säkrare bild av de geotekniska förhållanden i området.

Förslag på förstärkningsåtgärder presenteras för delområden med icke tillfredsställande stabilitet. Utredningen utgör underlag till den detaljprojketering av förstärkningsåtgärder som tar vid i nästkommande skede.

Vid sidan av stabilitetsutredningen har även tagits fram en rapport kring förutsättningarna för en rivning av den stora siloanläggningen på hamnplanen. Rapporten säger att silon kan rivas redan innan förstärkningsåtgärder utförs i området. Detta förutsatt att arbetet utförs i enlighet med rapportens rekommendationer.

Rapporten kommer presenteras på informationsmöte för allmänheten, ons 8 maj kl 18-20, Gamleby folkhögskola.

Sidan senast granskad den 29 april 2024