Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sågen

LAGA KRAFT. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor och småbåtshamn. Därtill att säkerställa befintligt industrispår samt befintlig pumpstation. Syftet är utöver det att öka allmänhetens tillgänglighet till strandkanten och att på sikt möjliggöra för en gång- och cykelväg längs vattnet från Västerviks centrum och söderut. Vidare är syftet att möjliggöra en ny infart via planområdet till värmeverket som ligger nordväst om planområdet.  

Gestaltningen av området är viktig då det syns väl från vattnet och Lucernavägen. Tillkommande bebyggelse ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och det är viktigt att byggnaderna som möter vattnet och Lucernavägen inte är allt för höga. Inom de allmänna ytorna (park och natur) är det viktigt att få in grönska. Inom kvartersmarken ställs krav på att marken ska ha gröna genomsläppliga ytor för att säkerställa dagvattenhanteringen. En högre andel gröna ytor inom kvartersmark kan också bidra positivt till områdets gestaltning. 

Bakgrund

Det finns en stor efterfrågan på industri- och verksamhetsmark i Västervik och fastigheterna Sågen 9 och 10 har pekats ut som lämpliga för utveckling av industrier och verksamheter. Området är planlagt och ianspråktaget för industri men inte fullt utnyttjat. Fastigheterna bedöms möjliga att förtäta och omvandla till ett område med mer flexibel användning och utformning. En ny lokalgata som även ska utgöra tillfart till det intilliggande värmeverket kan förläggas inom planområdet. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Sågen 9 och 10 enligt beslut den 12 april 2021.

Gällande detaljplan är från 1973 och medger område för industriändamål med en byggnadshöjd på 7,6 meter. Detaljplanen behöver möjliggöra för ytterligare bredd i användning och utformning för att skapa förutsättningar för nya verksamheter i området.

I Västervik med skärgård pågår kontinuerligt arbete för att tillgängliggöra strandkanten i idag otillgängliga områden. Genom att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Sågen 9 och 10 möjliggörs även att skapa ett stråk längs med strandkanten som på sikt kan utvecklas till en gång- och cykelväg som binder samman Västerviks centrum med områdena söderut.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri, verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor och småbåtshamn. Därtill att säkerställa befintligt industrispår samt befintlig pumpstation. Syftet är utöver det att öka allmänhetens tillgänglighet till strandkanten och att på sikt möjliggöra för en gång- och cykelväg längs vattnet från Västerviks centrum och söderut. Vidare är syftet att möjliggöra en ny tillfart till värmeverket som ligger nordväst om planområdet.

Gestaltningen av området är viktig då det syns väl från vattnet och Lucernavägen. Tillkommande bebyggelse ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och det är viktigt att byggnaderna som möter vattnet och Lucernavägen inte är allt för höga. Inom de allmänna ytorna (park och natur) är det viktigt att få in grönska. Inom kvartersmarken ställs krav på att marken ska ha gröna genomsläppliga ytor för att säkerställa dagvattenhanteringen. En högre andel gröna ytor inom kvartersmark kan också bidra positivt till områdets gestaltning.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 5 januari 2024.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 19 januari 2024