Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Cirkulationsplats Didrikslund, del av Västervik 3:1

LAGA KRAFT. Planens syfte är att möjliggöra för en cirkulationsplats i nuvarande korsning vid Folkparksvägen - Vattentornsvägen.

Folkparksvägen är idag en genomfart för trafik till bland annat Gränsö och Västervik resort. Trafiken har de senaste åren ökat och den kan förväntas öka ytterligare över tid. En fyrvägskorsning med ökad trafik kan innebära ökade trafiksäkerhetsrisker. 

Cirkulationsplatsen bidrar till en säkrare trafiklösning för oskyddade trafikanter samt ett bättre trafikflöde på Folkparksvägen och Vattentornsvägen.

Detaljplanen möjliggör att infarten till Coop Folkparksvägen flyttas från nuvarande läge vid Vattentornsvägen till Folkparksvägen. Planen innebär också att befintliga handels- och verksamhetstomter ges ny användningsbeteckning med syfte att anpassa bestämmelsen till rådande rekommendationer från Boverket.

Under planarbetes gång har utredningar gällande dagvatten och trafikbuller tagits fram för att visa på konsekvenserna av planens genomförande. 

Laga kraft

Detaljplanen för del av Västervik 3:1 mfl, Cirkulationsplats Didrikslund, fick laga kraft den 5 januari 2024. 

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Anna Herge, planarkitekt, e-post anna.herge@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 19 januari 2024