Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Paradiset 19

LAGA KRAFT. Planens syfte är att möjliggöra för användningen centrum inom fastigheten Paradiset 19 

Bakgrund

Planområdet omfattar en fastighet i Västerviks stadskärna i nära anslutning till Spötorget, i samma kvarter som Galleria Västerport. Byggnaden inom planområdet har tidigare varit polisstation men nyttjas idag för kontorsverksamhet genom tidsbegränsade bygglov.

Gällande detaljplan reglerar att byggnaden ska användas som allmänt ändamål – polisstation.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för markanvändningen Centrum (C). Markanvändningen centrum ger en stor flexibilitet inför framtida behov och efterfrågan och möjliggör en utveckling av centrala Västervik som levande stadskärna med olika typer av funktioner och verksamheter. Detaljplanen reglerar endast användning och befäster byggnadens höjd och placering.  

Ett genomförande av detaljplanen möjliggör att befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas och att byggnaden över tid ska kunna användas för olika ändamål.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900). Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Det kvarstår inga synpunkter efter samråds- eller granskningsskedet. 

Syfte

Syftet är att möjliggöra för markanvändningen centrum (C) inom fastigheten Paradiset 19. Markanvändningen centrum ger en stor flexibilitet inför framtida behov och efterfrågan och möjliggör en utveckling av centrala Västervik som levande stadskärna med olika typer av funktioner och verksamheter.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Anna Herge, planarkitekt, e-post anna.herge@vastervik.se

Sidan senast granskad den 29 januari 2024