Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

För att förenkla arbetet med en detaljplan kan ett program tas fram. I programmet hanteras utgångspunkter och mål. Det kan vara bra att upprätta ett program för komplicerade planer. Sådana planer kan beröra många olika önskemål och innehålla starka motstående intressen. Ett annat skäl att ta fram ett program är om planen saknar stöd i översiktsplanen. Programmet innebär möjlighet att tidigt lyfta frågor om olika alternativ till diskussion.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

För att samla in idéer och synpunkter hålls ett programsamråd med myndigheter, organisationer, berörda sakägare och allmänheten. Efter att programmet har varit ute på samråd, skall kommunen sammanställa och bemöta alla skriftliga synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella ändringar i programförslaget innan det godkänns av kommunstyrelsen.

Efter godkännandet är det vanligt att flera detaljplaner efter hand tas fram för olika delar av det område som planprogrammet täckte. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte. Planprogrammet är därmed ingen juridiskt bindande handling, utan fungerar som ett vägledande dokument för fortsatta detaljplaneprocesser.

 

Illustration över planprocessen

Sidan senast granskad den 5 juli 2021