Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lucerna reningsverk, Lucerna 2 och del av Västervik 4:28

LAGA KRAFT. Planens syfte är att säkerställa avloppsrening för Västerviks tätort genom att bekräfta befintlig markanvändning samt möjliggöra en utbyggnad av befintligt reningsverk på Lucerna. 

Bakgrund

Avloppsreningsverket på ön Lucerna är det största avloppsreningsverket i Västerviks kommun. Reningsverket byggdes 1972 för mekanisk, biologisk och kemisk rening av avloppsvattnen och har efter hand kompletterats. Reningsverket tar hand om avlopp från Västerviks tätort samt samhällena Gunnebo och Verkebäck.

I november 2017 beslutade Mark- och Miljödomstolen i Växjö om slutgiltiga villkor för reningsverket, med maximala utsläpp för renande av avloppsvatten för bland annat fosfor, organiskt material och kväve. Nya utsläppsvillkor gör att reningsverket behöver byggas till och byggas om.

År 2009 skickades en ansökan till länsstyrelsen för ändring av verksamheten och fortsatt drift av Lucerna avloppsanläggning. Syftet med ändringen är att ”förbättra driften av anläggningen och öka den dimensionerande belastningen för att möta förväntat ökande befolkning och expanderande näringsliv inom avloppsanläggningens verksamhetsområde” (Tillståndsansökan, 2009).

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för Lucerna 2 och del av Västervik 4:28 enligt beslut den 7 december 2020. Planområdet har utökats under planprocessen och omfattar nu även mindre delar av fastigheterna Lucerna 1 och Västervik 4:33.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa avloppsrening för Västerviks tätort genom att bekräfta befintlig markanvändning samt att möjliggöra en utbyggnad av befintligt reningsverk på Lucerna. Detaljplanen ska ge förutsättningar för att utveckla det befintliga reningsverket utifrån miljötillståndet från 2009 samt att möjliggöra en utbyggnad av reningsverket på längre sikt.

Syftet med detaljplanen är även att säkerställa utbyggnaden av reningsverket med hänsyn till framtida stigande havsnivåer samt att säkerställa dagvattenhanteringen med anledning av närheten till recipienten Skeppsbrofjärden. Vidare är syftet med detaljplanen att möjliggöra en utbyggnad av befintligt reningsverk på Lucerna utan att påverka skyddsvärda träd samt habitat för läderbagge.

Detaljplanen möjliggör om- och utbyggnad av befintligt avloppsreningsverk på Lucerna enligt gällande miljötillstånd från år 2009. En om- och tillbyggnad krävs för att uppfylla de nya utsläppskraven (beslutade av Mark- och Miljödomstolen 2017) som börjar gälla år 2026.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 21 november 2022 och fick laga kraft 22 december 2022.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då plan@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 januari 2023