Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens.

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Längs kusten och i skärgården, liksom vid några av kommunens sjöar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från stranden.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom det strandskyddade området får till exempel inte nya byggnader uppföras. Det är inte heller tillåtet att ändra befintliga byggnader till nytt ändamål.

Strandskyddsdispens

Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från förbuden i bestämmelserna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

Ansökan om dispens kan göras via kommunens E-tjänst. En länk till tjänsten finns till höger på den här sidan. Där finns även en länkt till vanlig pappersblankett.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Vissa sjönära lägen kan pekas ut som LIS-områden i kommunens översiktsplan. Inom ett LIS-område finns ytterligare skäl för att få dispens från strandskyddet. För att ett område ska kunna bli LIS-område måste flera kriterier vara uppfyllda. Exempelvis måste platsen ligga vid en insjö och växt- och djurliv samt friluftsliv måste tillgodoses. De ska även öka och bevara underlaget för service på landsbygden.

För att ett LIS-område ska kunna bebyggas krävs i ett senare skede också bygglov. Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara boenden, turistanläggningar eller diverse verksamheter.

Har du idéer på en plats som skulle kunna bli ett LIS-område eller andra tankar och funderingar, kontakta Samhällsbyggnadsenheten sbe.kundtjanst@vastervik.se.

Kartan visar det utökade strandskyddet i Västerviks kommun. Längs övriga vatten och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter.

Sidan senast granskad den 28 maj 2024