Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens.

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Längs kusten och i skärgården, liksom vid några av kommunens sjöar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från stranden.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom det strandskyddade området får till exempel inte nya byggnader uppföras. Det är inte heller tillåtet att ändra befintliga byggnader till nytt ändamål.

Strandskyddsdispens

Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från förbuden i bestämmelserna. För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

Ett sätt som gäller sjönära lägen är att området klassas som ett LIS-område i översiktsplanen.

Vad innebär LIS?

LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära läge. För att ett område ska kunna bli LIS-område måste flera kriterier vara uppfyllda. Exempelvis måste platsen ligga vid en insjö och växt- och djurliv samt friluftsliv måste tillgodoses. De ska även öka och bevara underlaget för service på landsbygden.

För att ett LIS-område ska kunna bebyggas krävs i ett senare skede bygglov. Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara boenden, turistanläggningar eller diverse verksamheter.

Har du idéer på en plats som skulle kunna bli ett LIS-område eller andra tankar och funderingar, kontakta Samhällsbyggnadsenheten, Marcus Åberg 0490-25 40 64, marcus.aberg@vastervik.se.

Blankett för att ansöka om dispens hittar du under E-tjänster och blanketter.

Kartan visar det utökade strandskyddet i Västerviks kommun. Längs övriga vatten och vattendrag gäller generellt strandskydd om 100 meter.

Sidan senast granskad den 9 mars 2023
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Tillsyn med hjälp av drönare

Miljö- och byggnadskontoret kan använda drönare med kamera vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet är att underlätta dokumentering. Vi använder bilderna som underlag i våra ärenden. Vi kan också använda drönaren för att få överblick vid till exempel ett oljeutsläpp. Vi kan flyga med drönaren i hela Västerviks kommun.

Kontakt

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret 593 80 Västervik
Telefon:
0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Kommunekolog
Mattias Pettersson
0490-25 48 23
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Yvonne Andersson
0490-25 48 11