Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vanliga frågor om strandskydd

Här får du svar på några vanliga frågor om strandskydd.

 • Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga den allmänrättsliga tillgången till strandområden. Det ska dessutom bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. För att syftet ska kunna tillgodoses är vissa åtgärder, som att till exempel uppföra nya byggnader förbjudet.

   

   

 • Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader eller att ändra byggnader och dess användning
  • utföra anläggningar eller anordningar om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område
  • gräva eller utföra förberedelser för byggnader, anläggningar eller anordningar
  • vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
 • Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, sjöar och vattendrag.

  Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, både på land och i vattenområdet inklusive undervattensmiljön. Inom vissa områden är strandskyddet utökat.

 • Länsstyrelsen kan besluta om att utöka det strandskyddade området upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte.

 • För att dispens ska kunna ges måste det finnas särskilt skäl. De särskilda skäl som får användas finns uppräknade i miljöbalken och avser ett område som:

   

  • redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

   

  En ytterligare förutsättning för dispens är att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

 • I de flesta fall är det kommunen som prövar frågor om dispens. Länsstyrelsen beslutar dock i ärenden som rör områden skyddade enligt 7 kap i miljöbalken. Även när det gäller dispens för byggande av allmänna vägar, järnvägar eller försvarsanläggningar är det Länsstyrelsen som beslutar.

   

  Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken hanteras av Länsstyrelsen.

 • Nej.

 • Hemfridszonen avser normalt det område närmast omkring en bostad där man har rätt till hemfrid. Inom det området gäller inte allemansrätten.

 • I ett beslut om dispens ska också anges i vilken utsträckning mark får ianspråktas. Tomtplatsavgränsningen visar vilket område fastighetsägaren får ianspråkta som privat (hemfridszon) och vilket område som är tillgängligt för allmänheten att vistas inom.

 • Tomtplatsen är inte alltid detsamma som fastigheten. En fastighet kan vara närmast hur stor som helst. Tomtplatsen avser dock endast ett begränsat område kring en bostad. För små fastigheter kan begreppen i bland anses sammanfalla.

 • Det behövs normalt sett dispens för att få bygga en brygga. För större bryggor kan även krävas bygglov. Åtgärder i vattenmiljön kan också innebära vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

   

  I dispensprövningen görs en avvägning mellan den enskildes behov av bryggan och dess påverkan på strandskyddet. En brygga ska inte vara större än vad som behövs för att fylla sitt syfte. För en brygga till en fastighet på en ö utan fast vägförbindelse, liksom för bryggor för gemensamt utnyttjande finns generellt sett större möjligheter att få dispens.

 • Det krävs normalt sett inte dispens för att renovera en befintlig brygga. Med renovering avses vanligen att byta ut skadade delar på bryggan. Innebär åtgärden att bryggan blir större, flyttas eller får ett annat utförande krävs dispens.

   

  Att återuppföra en raserad brygga kräver vanligen dispens. Under förutsättning att den ursprungliga bryggan var lagligt uppförd kan dispens ofta medges. Det får inte ha förflutit för lång tid mellan det att bryggan rasat och inte längre använts till att man söker dispens. Normalt sett ska en ansökan lämnas in inom ett år.

 • Inom det strandskyddade området får man inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att röra sig fritt. Man får därför inte utan dispens ställa upp utemöbler utanför hemfridszonen då det ger ett privatiserande intryck och kan verka avhållande för allmänheten.

Sidan senast granskad den 9 augusti 2017