Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avgifter lov, anmälan och brandfarlig vara

När du ansöker om lov, förhandsbesked eller gör en anmälan tar miljö- och byggnadskontoret ut en avgift. Vi tar även ut en avgift för att handlägga tillstånd för brandfarlig och explosiv vara. Taxan för avgifterna har beslutats av Kommunfullmäktige och gäller fr.o.m 1 april 2021.
Taxan utgår från självkostnadsprincipen – det vill säga att de avgifter som tas ut ska täcka kommunens genomsnittliga kostnad för handläggningen. Det finns även ärenden som vi tar betalt för per timme. Avgiften blir högre om byggprojektet är komplicerat och därför kräver mera handläggning. Avgift tas ut även om ansökan avslås eller avgörs i befintligt skick.
Timkostnaden räknas årligen upp med prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som publiceras genom Sveriges Kommuner och Regioner.

Planavgift och andra avgifter

Ett bygglov kan innebära avgifter från andra kommunala förvaltningar eller bolag. Till exempel avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och planavgift från Samhällsbyggnadsenheten och anslutningsavgift till kommunal anläggning för vatten och avlopp från Västerviks Miljö och Energi.

Exempel på avgifter

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket din lovansökan eller anmälan kan komma att kosta. Observera att exemplen visar avgiften för byggprojekt som överensstämmer med detaljplanens bestämmelser. Din avgift för lov blir högre om du vill bygga i strid mot detaljplanen eller i ett område där det inte finns en detaljplan.

Det är svårt att bedöma hur komplicerat ett ärende är innan det har kommit in till oss. Dessutom kan det under ärendets gång uppstå nya frågor. I exemplen nedan skiljer vi på om ärendet är enkelt eller komplicerat. I de komplicerade ärendena ingår oftast en teknisk handläggning som gör att avgiften blir högre. Det är miljö- och byggnadskontoret som bedömer om ditt ärende är enkelt eller komplicerat.

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadskontoret, se våra kontaktuppgifter.

Enbostadshus och fritidshus

När du bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus/fritidshus och ansöker om flera åtgärder samtidigt, ingår alla åtgärderna i bygglovavgiften. Hit hör till exempel lovpliktiga markförändringar, garage, carport, stödmurar, plank och rivning.

Nybyggnad oavsett storlek, 28 170 kronor
Tillbyggnad, enkel < 50 m², 6 910 kronor
Tillbyggnad, komplicerad < 50 m², 15 945 kronor
Tillbyggnad, enkel > 50 m², 11 162 kronor
Tillbyggnad, komplicerad > 50 m², 20 197 kronor

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd

Nybyggnad, enkel < 50 m², 7 973 kronor
Nybyggnad, komplicerad < 50 m², 17 008 kronor
Tillbyggnad, enkel < 50 m², 6 910 kronor 
Tillbyggnad, komplicerad < 50 m², 15 945 kronor 

Attefallsåtgärder

Nybyggnad komplementbyggnad, enkel max 35 m², 5 049 kronor 
Nybyggnad komplementbostadshus, komplicerad max 35 m², 14 616 kronor
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, enkel max 15 m², 5 049 kronor
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, komplicerad max 15 m², 13 553 kronor
Inreda ytterligare en bostad, komplicerad, 13 553 kronor
Takkupor, enkel, 5 049 kronor

Övriga åtgärder

Fasadändring, mindre, för en- eller tvåbostadshus, 4 252 kronor
Mur eller plank, enkel, 5 581 kronor
Braskamin, eldstad i ny rökkanal, utan tekniskt samråd, 3 189 kronor
Rivningslov, enkelt, 4 252 kronor
Förhandsbesked, utanför detaljplanelagt område, 13 288 kronor

Marklov Timdebitering

Skylt, liten påverkan på omgivningen, 4 518 kronor
Skylt, stor påverkan på omgivningen, 10 364 kronor

När du ansöker eller gör en anmälan om flera åtgärder samtidigt, läggs avgifterna för de olika åtgärderna ihop. Det gäller inte om du bygger ett nytt enbostadshus och ansöker om flera åtgärder samtidigt, då ingår alla åtgärderna i bygglovavgiften.

Flera åtgärder i samma lovansökan eller anmälan

När du ansöker eller gör en anmälan om flera åtgärder samtidigt, betalar du en avgift för den åtgärden som är mest tidskrävande att handlägga. För resterande åtgärder tillkommer endast den tid som anges i tidsuppskattningen för ”Bygglovsprövning”/”Handläggning av anmälan” i taxan. Det gäller inte om du bygger ett nytt enbostadshus och ansöker om flera åtgärder samtidigt, då ingår alla åtgärderna i bygglovavgiften.

Reducerad avgift för lov och anmälan

Du som söker lov eller gör en anmälan ska få svar på om ansökan eller anmälan behöver kompletteras inom tre veckor. Vi kommer också att meddela dig när ärendet är komplett. Miljö- och byggnadsnämnden ska därefter fatta beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt, på grund av att det krävs mera utredning i ditt ärende, kan nämnden förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor.

Om handläggningstiden överskrids ska avgiften för lovet reduceras med en femtedel för varje vecka fram till beslut.

För anmälningspliktiga åtgärder är tidsfristen fyra veckor från det att ärendet är komplett. Om det är nödvändigt, på grund av att det krävs mera utredning i ärendet, kan nämnden förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor.

Flera åtgärder i samma lovansökan eller anmälan

När du ansöker eller gör en anmälan om flera åtgärder samtidigt, betalar du en avgift för den åtgärden som är mest tidskrävande att handlägga. För resterande åtgärder tillkommer endast den tid som anges i tidsuppskattningen för ”Bygglovsprövning”/”Handläggning av anmälan” i taxan. Det gäller inte om du bygger ett nytt enbostadshus och ansöker om flera åtgärder samtidigt, då ingår alla åtgärderna i bygglovavgiften.

Sidan senast granskad den 18 september 2023