Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bygglovsprocessen

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning varje dag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Bo Klarén (deltid)
Bygglovhandläggare
0490-25 48 36
bo.klaren@vastervik.se

Kontakt anmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ola Karlsson
Förvaltningschef
0490-25 48 35
ola.karlsson@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

 

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan är det plan- och bygglagen PBL som styr hur vi hanterar din ansökan. 

Börja med att ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet. Den kan ligga inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse eller beröras av strandskyddet. 
Du kan ringa oss på miljö- och byggnadskontoret för att få veta vad som gäller för just din fastighet.

När dina handlingar är klara är det dags att skicka in din ansökan till miljö- och byggnadskontoret. Tänk på att skicka in tydliga, skalenliga och måttsatta ritningar kopierade på vitt papper. Du ska lämna in alla ritningar i två exemplar. Det går snabbare för dig att få ditt bygglov om du är noggrann.

Kom ihåg att du även kan ansöka digitalt via e-tjänsten Mitt bygge.

För nybyggnad eller tillbyggnad ska du skicka in:

  • Blanketten Ansökan om bygglov. I många fall krävs även blanketten Anmälan om kontrollansvarig, där du uppger vem som är kontrollansvarig. Det är både du och den kontrollansvarige som ska skriva under denna. Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen följs. I din ansökan ska du även redovisa material och kulörer. Var noga med att fylla i organisationsnummer och faktureringsadress.
  • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska vara måttsatt och visa byggnaden avskuren ca en meter från golvet så att väggtjocklek, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och rumsanvändning finns tydligt angivna. Det ska även framgå hur tillgänglighetskravet enligt Boverkets byggregler är uppfyllt.
  • Fasadritningar i skala 1:100 som visar alla berörda fasader rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Komplettera ritningarna med markkonturer som visar befintlig marknivå (streckad linje), föreslagen marknivå (heldragen linje) och väderstreck.
  • En situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000. Situationsplanen ska vara måttsatt och visa hur hela tomten ser ut med alla byggnader redovisade. Situationsplanen ska tydligt visa vad som är nytt och ändrat. Lämpliga underlag för en situationsplan är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Du ska även ange plushöjd på färdigt golv. Se Exempelritningar på sidan. Hör med oss vilken karta som krävs i ditt fall. Blankett för beställning av nybyggnadskarta hittar du under E-tjänster och blanketter på sidan.
  • Sektionsritning som visar byggnadens invändiga nivåskillnader. Här ska du också ange plushöjd för färdigt golv.
  • Vid nyproduktion krävs en markplaneringsritning i skala 1:200 som visar befintliga och blivande marknivåer, eventuella slänter och murar, lutningar på tillträdesleder, in- och utfart, parkeringsplatser, plushöjder på mark och färdigt golv.

Att tänka på

För att få en snabbare handläggning av din bygglovansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den.

Om du behöver lämna in fler handlingar till den tekniska granskningen informerar vi dig om det.

Om du ska sätta upp fristående skyltar behöver du redovisa även dem. Skicka med måttsatta ritningar på skylten, fotomontage och situationsplan där du redovisar skyltens läge.

Om du ska ändra en byggnad ska du skicka med en uppmätningsritning. En uppmätningsritning visar hur byggnaden ser ut idag.

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan. När ärendet är komplett från dig meddelar vi detta.

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.
När bygglovgranskningen är klar skickar vi ett bygglovbeslut till dig. Efter det tar den tekniska granskningen vid. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du fått startbesked.

Om du söker bygglov för ett större bygge kan du bli kallad till ett tekniskt samråd tillsammans med din kontrollansvarige.

När alla begärda handlingar kommit in får du ett startbesked. Nu får du börja bygga!

Vid ett större bygge gör vi ett arbetsplatsbesök när bygget är igång.

Vid ett större bygge håller vi även ett slutsamråd på plats.

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Sidan senast granskad den 2 mars 2017
Innehållsansvarig: Maria Ström

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring bygglov eller bygganmälan. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Katarina Svensson
Assistent
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning varje dag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Ingmarie Smids
Bygglovarkitekt
0490-25 48 12
ingmarie.smids@vastervik.se

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Bo Klarén (deltid)
Bygglovhandläggare
0490-25 48 36
bo.klaren@vastervik.se

Kontakt anmälan

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara. Vi har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Thomas Andersson
Byggnadsinspektör
0490-25 48 33
thomas.a.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ola Karlsson
Förvaltningschef
0490-25 48 35
ola.karlsson@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

 

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)