Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bygglovsprocessen

När du ansöker om lov är det plan- och bygglagen PBL som styr hur vi hanterar din ansökan.

Processkarta över lovsansökan.

1. En idé 

En idé som ofta behöver ett bygglov kan vara en nybyggnad, tillbyggnad, en fasadändring, en ändrad användning m.m. För att läsa mer om vad som kräver bygglov, besök boverkets hemsida om bygglov eller kontakta oss.

2. Ansökan lämnas in

Gör din ansökan via vår digitala tjänst på minutbygg.vastervik.se. När du ska ansöka om lov är det viktigt att all den rätta informationen kommer in så att vi kan göra en rättssäker bedömning. För att ta reda på vilka handlingar som behövs för olika slags åtgärder, titta på våra exempelsamlingar.

3. Vi granskar ansökan

När din ansökan kommit in till oss så gör vi en granskning om vi har fått in all information vi behöver, skulle något fattas kommer vi att skicka ut en begäran om komplettering. När ärendet bedöms vara komplett så påbörjas vår handläggning. Om vi hittar svårigheter i din ansökan, innan eller efter remissutskick, så kontaktar vi dig.

4. Remissutskick

I vissa fall har sakägare som grannar eller berörd myndighet rätt att yttra sig över ansökan och i vissa fall kan vi behöva ett expertutlåtande från en sakkunnig.  I sådana fall kommer ansökan att skickas ut till dem med information att de har rätt att yttra sig om de så önskar.

5. Vi tar beslut om Lov

Efter handläggningen så meddelas oftast ett positivt beslut. Om ärendet är av en enklare karaktär så ges även ett startbesked. Om ett lov tillsammans med ett startbesked meddelas så får åtgärden påbörjas när beslutet vunnit laga kraft. Om du får avslag på din ansökan så har du rätt att överklaga beslutet.

6. Tekniskt samråd

Om ärendet är avancerat så måste ett tekniskt samråd hållas med en inspektör hos oss. Under mötet så ska de tekniska detaljer som begärs av inspektören redovisas. På detta möte är även sökandes kontrollansvarige med om så har krävts av oss.

7. Startbesked

När alla handlingar lämnats in som krävs för startbesked, så skrivs ett beslut om startbesked och åtgärden får påbörjas om beslut om lov vunnit laga kraft.

8. Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras och när dessa bör ske framgår av kontrollplanen.

9. Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas så hålls ett slutsamråd om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Slutsamrådet följs av ett beslut om slutbesked från oss och åtgärden kan, om inget annat beslutats tidigare, börja användas.

Sidan senast granskad den 18 september 2023