Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kulturmiljö

Rör din ansökan en byggnad eller i ett område med höga kulturhistoriska värden kan du behöva ta extra hänsyn när du vill göra ändringar, renovera eller bygga nytt. Du har som byggherre ansvar att se till att byggnadens och platsens kulturvärden tas tillvara och respekteras. Det är miljö- och byggnadsnämnden ansvar att kontrollera att befintliga kulturvärden tas hänsyn till enligt gällande lagkrav när du söker lov eller gör en anmälan.

Bedömningar av vad som är kulturhistoriskt värdefullt kan i olika grad förändras över tid, genom framväxten av nya kunskaper och synsätt. Vissa värden kan däremot vara mer beständiga än andra. Kulturvärden kan på så sätt bevaras, omskapas, utvecklas och nybildas i takt med samhällets utveckling och förändring.

Utökad lovplikt

I ett område med stort kulturhistoriskt värde kan du bli tvungen att söka bygglov för åtgärder som annars är inte kräver en ansökan om bygglov. Det kan exempelvis vara att sätta upp solpaneler, måla om eller ändra fasad och takmaterial. Det kan också vara otillåtet att göra en attefallsåtgärd. Detaljplanen kan ha särskilda bestämmelser gällande rivningsförbud. Det kan även i en gällande detaljplan finnas skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriska byggnader eller bebyggelseområden.

För att få tidig vetskap om din åtgärd ligger inom ett sådant område som identifierats som ett kulturhistoriskt värdefullt område så finns kommunens senaste inventeringar Västerviks kommuns kulturmiljöprogram.

Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

Att tänka på vid byggnation i kulturmiljö

Inom kulturmiljöområden ställs krav på anpassning till platsens karaktär och struktur. Olika aspekter att tänka på för att infoga ny bebyggelse kan vara:

  • Material, vad finns idag? Till exempel träfönster, panelbrädd och fönstersättning
  • Teknik och utformning som stämmer in på platsen. Undvika fällning av träd och sprängning av berg.
  • Färgsättning och färgtyp
  • Taklutning
  • Placering, hur ser strukturen ut i området i övrigt?
  • Hur ser befintliga byggnader ut och vart vill du placera den nya byggnaden?
  • Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med arkitektonisk och teknisk sakkunskap.

Genom en omsorgsfull projektering kan man ta till vara husets möjligheter att tillgodose nya funktionella krav. Därigenom kan också ingreppen ofta begränsas.

Varsamhetskravet

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen anger att ändringar ska utföras varsamt. Kravet gäller vid alla ändringar, både invändigt och utvändigt. Varsamhetskravet gäller alltid, vid alla ändringar av alla byggnader. Redan i planeringsskedet är det bra att vara medveten om att en måste ta hänsyn till bygganden.

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (Plan och Bygglagens 8e kapitel 17 §.)
Kom ihåg att kravet på varsamhet gäller för alla byggnader. Det behöver inte finnas utpekade kulturvärden sedan tidigare.

Förvanskningsförbudet

För ”särskilt kulturhistoriskt värdefulla” byggnader och miljöer gäller förbud mot förvanskning. Förvanskningsförbudet innebär att miljö-och byggnadsnämnden kan ställa särskilda krav på vilka tekniska lösningar som du får göra i din byggnad. Det kan också gälla på vilket sätt du får utföra en åtgärd.

Antikvariska underlag

Du som byggherre kan till exempel behöva lämna in en antikvarisk förundersökning. Den ska redovisa en byggnads kulturvärden och karaktärsdrag som byggnad, eller i sitt sammanhang. Dessa värden kan bygglovsenheten sen följa upp i en särskild antikvarisk kontrollplan. Du kan läsa mer om detta på Kulturvärden i bygglovsprocessen.

Hör gärna av dig till miljö- och byggnadskontorets bygglovsarkitekt viktor.kallgren@vastervik.se för råd gällande fysiska förändringar i just din aktuella kulturmiljö

Hjälp oss att bli bättre

Hittade du informationen du sökte?
Sidan senast granskad den 9 juli 2024