Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljöfarlig verksamhet

Du som är företagare har ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten. I Västerviks kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Det är många regler som berör dig som företagare. Om du har planer på förändringar råder vi dig att först ta kontakt med oss.

Miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan kräva tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Det gäller till exempel om du hanterar farliga kemikalier eller har utsläpp till vatten eller luft. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Anmälan görs hos kommunen på Miljö- och byggnadskontoret. De verksamheter som har stor påverkan på miljön kräver tillstånd. Då krävs en större prövning innan man får starta. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan är: industrier, mottagare av avfall, lagring av avfall, avloppsreningsverk, täkter, bilskrotar, förbränningsanläggningar, hamnar, flygplatser och bensinstationer.

Miljö- och byggnadskontoret gör regelbundet besök på olika miljöfarliga verksamheter. Läs mer om miljöbalkens regler på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljötillsyn och avgifter

För vår tillsyn får du betala en avgift. Antingen en årlig avgift eller en avgift per timma. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifterna. Taxan berättar dels vem, vad och hur taxan ska tas ut, dels hur stor själva avgiften är. Den som har årlig tillsyn betalar en fast årlig avgift. Övriga betalar en timavgift för vår handläggningstid och en särskild avgift om vi gör besök.

Din egenkontroll

Varje verksamhetsutövare har ansvar att ha egenkontroll enligt miljöbalken. Kunskap om verksamheten och vilka effekter den kan ha på miljön är en grundpelare för att kunna göra vad som krävs för att minska påverkan från verksamheten.

Kemikalier

Kemikalier som hanteras på ett felaktigt sätt kan påverka både människor och miljö negativt. Det finns särskilda regler för dig som importerar, tillverkar eller säljer kemiska produkter.

Förorenade områden

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet behöver du först ta reda på om fastigheten är förorenad. Läs mer på sidan om förorenade områden.

Återanvänd schaktmassor

Både vid vanlig schaktning och vid schaktning i förorenade områden kan det vara lämpligt att återanvända massor för att minska användningen av naturresurser. Det är samtidigt viktigt att inte bidra till en ökad spridning av föroreningar. Därför finns det många regler kring detta. Inom Miljösamverkan Sydost har ett informationsmaterial tagits fram för att förklara vad som gäller. I vissa fall kan även avfallsmassor användas i anläggningsarbeten exempelvis vid vägbyggen eller i bullervallar.

Att göra rätt från början minskar den totala tiden i ett projekt. En tidig kontakt med miljö-och byggnadskontoret kan bidra till detta.

Avfall

Avfall som hanteras rätt är en resurs för samhället. Läs mer på avfallssidan.

Lantbruk

Läs mer på sidan om lantbruk.

Sidan senast granskad den 16 december 2020