Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ventilationskontroll

Den allvarliga situationen med mycket dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

OVK gynnar inomhusmiljön

De brister som finns i inomhusklimatet har i ökad utsträckning pekats ut som skäl till hälsoproblem, för de som befinner sig i byggnaden. En viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemen är att förbättra ventilationen. Det finns undersökningar som visar att dålig skötsel och underhåll i många fall har gjort funktionen sämre i ventilationssystemen. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen ge förslag på vad som kan göras för att minska åtgången på energi, utan att det ger ett sämre inomhusklimat.

Nyckelorden nedan ger en förklaring på OVK:s genomförande:

  • Byggnadens ägare: Oavsett vem som använder byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen och se till att ventilationen kontrolleras. En besiktning ska ske vart tredje eller vart sjätte år. Det beror på typ av byggnad och även ventilationssystem. På Boverkets hemsida kan du se vad som gäller för olika typer av byggnader.
  • Besiktningsman: Det är enbart den person som har behörighet och rätt behörighetsnivå som får utföra funktionskontrollen.
  • OVK- protokoll: Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till byggnadens ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
  • Intyg: Det ska skrivas ett särskilt intyg av kontrollanten om den utförda kontrollen. Där ska bland annat datum för kontrollen finnas med. Den som äger byggnaden ska sedan sätta upp intyget på en bra synlig plats i byggnaden. Det kan till exempel vara i trapphus eller entréer.
  • Miljö- och byggnadsnämnd: Kommunens miljö- och byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att de regler som finns om OVK följs. Om byggnadens ägare inte följer dessa regler eller struntar i att rätta till påpekade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) vitesförelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kontakt: Abood Aboode, miljö- och byggnadskontoret, 010-355 48 17 

Sidan senast granskad den 16 maj 2022