Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Köldmedier

Köldmedier finns i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Läckage av köldmedier bidrar till att öka växthuseffekten. Aggregat med köldmedier måste kontrolleras regelbundet för att undvika läckage. Varje år ska en rapport över kontrollerna lämnas in till miljö- och byggnadskontoret.

Vad är köldmedier?

Köldmedier är ämnen som tar upp och avger värme eller kyla. Läckage av köldmedier bidrar till att öka växthuseffekten. Vissa miljöfarliga köldmedier får inte användas längre.

Läckagekontroll

Ett aggregat med köldmedier ska kontrolleras regelbundet. Hur ofta beror på mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) i aggregatet.

Hur ofta ska ditt aggregat kontrolleras?

CO2e per aggregat Kontrollintervall
Under 5 ton

Behöver inte kontrolleras

5-50 ton

1 gång per 12 månader

50-500 ton 1 gång per 6 månader
Mer än 500 ton 1 gång per 3 månader

Alla är skyldiga att kontrollera sina aggregat. Det gäller även privatpersoner. Mindre värmepumpar kan även behöva kontrolleras beroende på vilket köldmedier som används. Kontroller ska göras av en certifierad tekniker. På Incerts hemsida kan du söka efter certifierade företag och tekniker.

Installation av nytt aggregat

Om ni ska installera ett aggregat på minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska detta anmälas. Anmälan görs till miljö- och byggnadskontoret i god tid före installationen. Kravet att anmäla gäller både nya verksamheter och utökningar.

När ett aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalenter installeras ska en kontroll utföras.

Lämna in en årsrapport

En årsrapport ska lämnas in om det under kalenderåret finns totalt minst 14 ton koldioxidekvivalenter i anläggningen. Senast den 31 mars ska årsrapporten lämnas in till miljö- och byggnadskontoret. Aggregat med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte räknas in i den totala mängden eller tas med i rapporten. Årsrapporten ska sammanfatta förra årets kontroller. Den ska även innehålla nya och skrotade aggregat samt kontroll från installationer.

Det är operatören som är ansvarig att utföra kontroll och lämna in årsrapport.

En servicefirma kan hjälpa till med de rapporter och anmälningar ni behöver.

Register

Alla ingrepp i aggregaten ska journalföras. Ingrepp kan vara påfyllning, avtappning, läcksökning eller konvertering. Det ska framgå vem som har gjort åtgärderna och resultatet av dem. Journalen är underlag för årsrapporten.

Nya regler från 2020

Efter den 1 januari 2020 får inte köldmedier med högre GWP-faktor än 2500 (t ex R404A) installeras eller fyllas på. Förbud att fylla på gäller utrustning som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar cirka 10 kilo R404A.

Krav på system för läckvarning

Aggregat på 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett system som varnar vid läckage. Finns sådant system får intervallet för kontroll dubbleras. Dubblering av tiden mellan kontroll gäller även om mindre aggregat utrustas med detta varningssystem. Detta är dock frivilligt.

Vad är koldioxidekvivalent (CO2e)?

Koldioxidekvivalent (CO2e) är en enhet för växthusgaser. Den tar hänsyn till gasers förmåga att bidra till växthuseffekten. Gaserna jämförs med koldioxidens styrka. För att få mängden koldioxidekvivalent multipliceras mängden köldmedier med dess GWP-faktor (Global Warming Potential). Mer information finns hos Naturvårdsverket.

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut avgift för granskning av årsrapporter och övrig handläggning av köldmedier.

För följande överträdelser kan en miljösanktionsavgift tas ut. Detta är en straffavgift som betalas till staten.

  • Att inte kontrollera aggregat i rätt tid: 5 000 kronor
  • Att lämna in årsrapporten för sent: 1 000 kronor
  • Att inte informera vid installation av aggregat med minst 14 ton: 5 000 kronor
  • Att inte göra en installationskontroll: 5000 kronor
Sidan senast granskad den 14 december 2022