Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Cisterner

Cisterner med olja, diesel eller spillolja ska kontrolleras med jämna mellanrum. Ska en cistern skrotas eller installera behöver det anmälas till miljö- och byggnadskontoret. 

Kontroll av cistern

För att olja och diesel ska kunna förvaras säkert i cisterner måste kontroller ske regelbundet. Hur ofta beror på cisternens material. Intervallet är vart sjätte eller var tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter. Även cisternens rör och ledningar ska kontrolleras. Detta gäller också för farmartankar för diesel. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig och kunna visas upp på begäran.  

Kontrollen ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På Swedacs hemsida kan du söka ackrediterade företag. 

 

Intervall för cisternkontroll

S-cistern K-cistern
Saknar korrosionsskydd Har korrosionsskydd
Kontroll vart 6:e år Kontroll vart 12:e år

 

 

Varför ska cisternen kontrolleras?

Oljecisterner och ledningar av stål rostar. Cisterner av plast kan skadas av tillsatser i oljan eller sättningar i marken. För att skydda mark och vatten mot föroreningar behöver cisterner kontrolleras regelbundet. Skador vid ett läckage kan bli svåra och dyra att åtgärda. 

Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som gäller kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om det blir läckage.

Cistern inom vattenskyddsområde

Hårdare krav gäller för säker lagring inom vattenskyddsområden. Vid röret för påfyllning ska det finnas en skylt med information om att cisternen finns inom ett vattenskyddsområde.

Ett extra skydd mot läckage ska finnas runt cistern och lösa behållare om det lagras mer än 150 liter. Detta skydd kallas invallning eller sekundärt skydd. Invallningen ska vara tät, tidsbeständig, inte påverkas av nederbörd och kunna kontrolleras. Den ska rymma den största behållarens volym plus 10 procent av övriga behållares totala volym. Invallningen ska kontrolleras med samma intervall som cisternen.

Rör och ledningar till cistern ska vara dubbelmantlade eller ha sekundärt skydd. Rör i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga. Cisterner eller lösa behållare i pannrum eller bostadshus behöver inte ha sekundärt skydd om de är under regelbunden uppsikt.
Cisterner i mark inom vattenskyddsområde som inte har sekundärt skydd ska kontroller av övriga skyddsanordningar ske vart tredje år. Det gäller befintliga anordningar som har funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill.

Befintliga cisterner inom vattenskyddsområde ska senast den 1 januari 2028 ha sekundärt skydd installerat. Enkelmantlade cisterner i mark inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd installerat senast 31 december 2036.

Lösa behållare är exempelvis en flaska, burk, dunk, fat eller annan flyttbar behållare.

Installation

Om du ska installera en ny cistern utomhus eller inom ett vattenskyddsområde måste du informera miljö- och byggnadskontoret senast fyra veckor innan. Det gäller om olja, diesel eller spillolja ska förvaras i cisternen. Hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde kräver också information. 

Fyll i blanketten som heter Installation av cistern/rörledning om du ska:

  • Installera cistern över 1 m³.
  • Hantera mer än 150 liter i cistern inom vattenskyddsområde.
  • Hantera mer än totalt 150 liter i lösa behållare inom vattenskyddsområde i minst fem dagar under en sammanhängande 30-dagarsperiod.

Du behöver inte informera miljö- och byggnadskontoret om du flyttar en cistern inom din fastighet eller verksamhet inom ett år från att du informerat om installationen. 

Efter installationen ska en installationskontroll göras.

Skrotning av cistern

När cisternen inte ska användas längre ska den tömmas, rengöras och tas bort. Det är viktigt att rören för påfyllning tas bort eller pluggas. Detta för att det inte ska gå at fylla på av misstag. Sanering ska göras av en ackrediterad firma. 

Fyll i blanketten som heter Skrotningsintyg för cistern och rörledning när du tar cisternen ur bruk. Intyget ska du skicka till miljö- och byggnadskontoret tillsammans med saneringsintyg. Läs mer på vår sida om skrotning av cistern. 

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift för hantering av ärenden om cisterner.

För följande överträdelser kan en miljösanktionsavgift tas ut. Detta är en straffavgift som betalas till staten.

  • Att inte skriftligen anmäla om installation av cistern.
Sidan senast granskad den 12 september 2022