Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Borrad dricksvattenbrunn

Du behöver söka tillstånd för att få borra efter dricksvatten inom vissa områden. Detta för att säkra tillgången och kvaliteten på grundvatten.

Varför behövs tillstånd?

Grundvattenmagasin som används till dricksvatten har en begränsad kapacitet i många områden. Uttaget av grundvatten får inte vara större än mängden grundvatten som bildas. Då är risken stor att salt vatten från Östersjön eller äldre salt grundvatten tränger in i brunnen. Ett vatten med hög salthalt går inte att använda som dricksvatten.

I vilka områden behövs tillstånd?

I Västerviks kommun är det främst i kustzonen och i skärgården du behöver söka tillstånd för att få borra en dricksvattenbrunn. Alternativt kan du behöva lämna in en anmälan.

För mer information om vilka områden som detta gäller för se "Lokala hälsoskyddsföreskrifter" under relaterade dokument på denna sida. Kartbilaga 1 visar vilka områden som omfattas av tillståndsplikt respektive anmälningsplikt. Inom områden som är markerade som kustzon behöver du lämna in en anmälan för att få borra en brunn. Inom streckade områden gäller tillståndsplikt. 

Kartbilaga

Om du är osäker på om du omfattas av bestämmelserna, kontakta Miljö- och byggnadskontoret.

Ansökan/anmälan

Om du vill borra en dricksvattenbrunn behöver du först söka tillstånd eller lämna in en anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Det gör du på en särskild blankett. Den finns under E-tjänster och blanketter på sidan.

Observera att du inte får borra förrän du har fått ditt beslut.

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av din ansökan/anmälan. För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande 3 timavgifter och för ansökan tas en avgift ut motsvarande 5 timavgifter. Gällande taxa finns i kommunens författningssamling.

Ytterligare tillstånd?

Om den planerade brunnen ska försörja fler än 2 hushåll med vatten kan det även krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Anlita certifierad brunnsborrare

Miljö- och byggnadskontoret rekommenderar att du anlitar en certifierad brunnsborrare. SGU har tillsammans med certifieringsorganet RISE och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare.

Krav på den nya brunnen

Arbetet med den nya brunnen ska utföras enligt riktlinjerna i Normbrunn -16.

Placering av brunn

En dricksvattenbrunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar som kan komma från till exempel avlopp, gödselupplag och åkermark. Brunnen bör alltid placeras uppströms en källa till förorening.

Vilket skyddsavstånd behövs?

För att minska risken för att du ska få problem med föroreningar i ditt dricksvatten behöver du ha vissa skyddsavstånd. Vilket skyddsavstånd som behövs till en avloppsanläggning bedöms individuellt.

Det beror bland annat på:

  • Vilken typ av avloppsanläggning det är.
  • Markytans lutning.
  • Mark- och grundvattenförhållandena på platsen.

För att minska risken för att närliggande vattenbrunnar ska påverka varandra bör det vara ett skyddsavstånd på minst 20 meter mellan en borrad och en grävd brunn. Mellan två borrade brunnar bör det vara minst 30 meter.

Sidan senast granskad den 28 maj 2024