Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Spridning av bekämpningsmedel

Innan du använder bekämpningsmedel är det bra att fundera på om det inte går att rensa mekaniskt för att minska användningen av kemikalier i samhället.

Om du ska använda bekämpningsmedel är det viktigt att medlet inte kan sprida sig till grundvattnet. Det är också viktigt att du vet hur medlet rör sig i marken och hur marken ser ut där du ska sprida medlet.

Skicka in en anmälan

Alla som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt ska lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller för användning på:
• Banvall.
• Idrottsanläggning.
• Områden som är större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt.

Du behöver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för yrkesmässig användning på:
• Tomtmark för flerfamiljshus.
• Gårdar till förskolor och skolor.
• Allmänna lekplatser.
• Inom skyddsområde för vattentäkt.
• Vid planerings- eller anläggningsarbeten.

Det är den som ska sprida bekämpningsmedlet som ska söka tillståndet.

Anmälan ska lämnas till miljö- och byggnadskontoret minst fyra veckor innan spridningen ska göras.

Reglerna för spridning av bekämpningsmedel finns i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter. Hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel gäller också.

Det här ska alltid vara med i anmälan/ansökan:

• Namn, adress och kontaktuppgifter till den som ska utföra spridningen och till den som vill få spridningen gjord.
• Spridningsområdets läge och storlek.
• Avsikten med spridningen.
• Säkerhetsdatablad för det bekämpningsmedel som ska spridas.
• Beräknad dos.
• Beräknad tid då spridningen ska utföras.

Krav på behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel i klass 1 och 2, krävs det att du har gått en behörighetskurs. Det är länsstyrelsen som ordnar sådana kurser. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionskurs efter fem år kan du behålla din behörighet.

Krav för att sprida bekämpningsmedel

Sprutor som används yrkesmässigt för att sprida bekämpningsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Sprutor behöver funktionstestas minst vart tredje år för att kunna godkännas. Vissa undantag finns, se Jordbruksverkets hemsida. Den utrustning som du använder för att sprida bekämpningsmedel ska vara anpassad för uppgiften, underhållas och vara kalibrerad. Du behöver också ha utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet. Hänsyn ska tas till omgivningen med skyddsavstånd.

Vad ska framgå i dokumentationen av spridningen?

Det finns krav på att den som sprider bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska föra journal.
Av dokumentationen ska det framgå:
• Vilket medel och vilken dos du använt.
• Tidpunkt och plats för spridningen, temperatur och vindförhållanden.
• Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
• Vilka försiktighetsmått som iakttagits till skydd mot miljöpåverkan, samt vid påfyllning och rengöring av utrustningen.
• Motivering och orsak till spridningen.

Dokumentationen ska sparas i tre år och visas upp för tillsynsmyndigheten om vi begär det.

Sidan senast granskad den 14 december 2022