Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gåserum

INFÖR GRANSKNING. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheterna Västervik 3:113 och Jättegrytan 1-4 m.fl. med stort fokus på hållbart byggande. 

Planområdet är beläget ca 2 kilometer från Västerviks stadskärna. Planområdet avgränsas i öster av Folkparksvägen, i söder av kvarteret Flyttblocket samt Ljungbergaskolan i öster av Vattentornsvägen och i norr av den gång- och cykelväg som knyter samman Didrikslundsområdet med centrala Västervik.

I januari 2019 skickades ansökan om planbesked in för att ändra markanvändningen för fastigheten Västervik 3:72 (senare ombildad till Västervik 3:113) från allmän platsmark PARK till bostadsändamål. I december 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utöka planområdet så att det även innefattar fastigheterna Jättegrytan 1-4 och del av Västervik 3:1. Området omfattar knappt 9,5 hektar.

Den västra delen av planområdet, den del som ursprungligen omfattades av planuppdraget, är gammal betesmark och äng som tillhört Gåserums gård och under en längre tid stått outnyttjad och där betes – och ängsmarken förvandlats till slyskog. Den norra delen av planområdet utgörs av hällmark med tallskog. Inom den östra delen av planområdet, på norra sidan av Grytstigen, finns även befintlig bebyggelse. Delar av planområdet genomkorsas av stigar och används för att knyta ihop bostadsområdena runt omkring planområdet. Delar i sydväst används också i viss utsträckning som rekreations- och lekområde för skolungdomar.

Området är strategiskt placerat med Vattentornsvägen i väster som gräns och Folkparksvägen i öster. Då området är omslutet av bebyggelse är det en naturlig fortsättning att komplettera stadsdelen med bostäder inom området samt tillgängliggöra området med vägar och gångstråk för att koppla ihop Jurastigen, Ljungbergaskolan och Didrikslundsområdet. Ca 200 bostäder i blandad form från radhus till högre flerbostadshus föreslås i planförslaget. Den nya föreslagna bebyggelsen är koncentrerad till tre huvudområden och däremellan sparas så mycket naturmark som möjligt ut.

Översiktsplanen anger området för detaljplanen som tätort. Inga särskilda anvisningar för området anges, utöver att det ingår i ett större tätortsområde. I tätortsstudien ges rekommendationen att detaljplaneläggning sker i etapper som tidsmässigt styrs av bl. a kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Ställningstagande i översiktsplanen är att utbudet på bostadsmarknaden ska vara en lämplig variation av upplåtelseformer och bebyggelsestrukturer som passar människor i olika livssituationer, ålder och med skilda ekonomiska förutsättningar. Bebyggelsen ska i första hand utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning.

Samråd

Planförslaget ställdes ut på samråd under perioden 9 juni 2023 till och med 30 juni 2023. Planen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900).

Nästa steg

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en del av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningen får endast mindre ändringar göras, sedan skickas det slutliga planförslaget till Kommunstyrelsen för beslut om antagande. Efter beslut om antagande har man tre veckor på sig att överklaga beslutet, under förutsättning att man har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

Sidan senast granskad den 8 juni 2023