Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunstyrelsen har beslutat att ansöka om att få använda ordningsvakter i centrala Västervik

2024-05-06

Under kommunstyrelsens sammanträde på måndagen beslutades att Västerviks kommun nu ska ansöka om tillstånd att få ha ordningsvakter i Västerviks centrum och på idrottsområdet Bökensved. Kommunen vill på så sätt kunna ha möjlighet att skicka ut ordningsvakter till insatser på olika platser i stadskärnan vid behov. Om kommunens ansökan till polisen godkänns kan ordningsvakter användas för trygghetsskapande åtgärder under stökiga situationer i stora delar av centrala Västervik.

Västerviks kommun har en hög upplevd trygghet i alla delar av kommunytan i jämförelse med de flesta andra kommuner enligt regelbundna trygghetsundersökningar som Polismyndigheten genomför. Men på ett område har det dykt upp en oroande utveckling under de två senaste somrarna, framför allt i Västerviks centrala delar: Det finns missbrukare och utåtagerande unga som skapar ordningsstörningar i offentliga byggnader, butiker, köpcentrum samt i och kring olika verksamhetslokaler.

Många olika insatser är startade och flera nya insatser planeras inför kommande sommar. Här kommer ytterligare ett verktyg som kommunen, polisen och näringsidkare kan ha nytta av i strävan att skapa trygga miljöer i Västervik.

Jag ser att vi kan skapa stora vinster i att kroka arm med näringslivet och få tillgång till en ny flexibel resurs som vi kan sätta in i händelse av ordningsstörningar på specifika platser, säger Västerviks kommuns säkerhetssamordnare som arbetar med brottsförebyggande arbete, Anna Norén. Hon vidareutvecklar:
Ordningsstörningarna flyttar sig och därför kräver våra insatser större flexibilitet. Det är inte rimligt att den verksamhet som har fått störningarna på halsen under en viss tid ska ses som problematisk, utan vi måste se det här som ett samhällsproblem som vi bör angripa gemensamt.

Förslaget som nu kommunstyrelsen har beslutat att säga ja till går ut på att de offentliga och privata aktörer som har behov av ordninghållande kan avropa ordningsvaktstjänsten och hjälpa till att bekosta den. Ordningsvakter har efter införandet av en ny ordningsvaktslag i januari 2024 något annorlunda befogenheter och användningsområden än tidigare, bland mycket annat kan ordningsvakter omhänderta och visitera personer som stör ordningen eller som är för berusade för att ta hand om sig själva. Läs mer i faktarutan längst ner.

Ju fler verktyg kommunen har i sin brottsförebyggande låda, desto mer träffsäkra kan insatserna bli. Ordningsvakter skulle med det här förslaget utgöra ett komplement till insatser från bland annat förstärkt fältargrupp, Frivilliga resursgruppen FRG, väktare, trygghetsvärdar och Vuxna på stan, säger kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson (M), han avslutar:
Om vi får tillåtelse att använda det här verktyget är jag säker på att vi gemensamt kan skapa en välkomnande, trevlig och trygg tid för alla i Västervik från och med i sommar.

Fakta om ny ordningsvaktslag ur tjänsteskrivelsen till beslutet:

I januari i år kom en ny ordningsvaktslag som ger förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter. Ordningsvakter får nu användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De har också fått fler befogenheter som öppnar för att använda ordningsvakter på större områden, som ett komplement till polisen. De står under polisens ledning och är skyldiga att följa polismäns anvisningar i tjänsten. Ordningsvakter i tjänst företräder det allmänna oavsett om de är anställda av en privat, kommunal, regional eller statlig aktör.

Ordningsvakter får bland annat:

  • omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan,
  • avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas,
  • genomföra kroppsvisitation av säkerhetsskäl eller för att fastställa identitet om de har envarsgripit, omhändertagit eller ska avlägsna en person.

Ordningsvakter får, om det är nödvändigt för att lösa uppgiften, använda våld. Våldet måste dock stå i rimlig proportion till åtgärdens syfte.

Sidan senast granskad den 6 maj 2024