Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

När kan man få dispens?

När kan man få dispens?

För att dispens ska kunna ges måste det finnas särskilt skäl. De särskilda skäl som får användas finns uppräknade i miljöbalken och avser ett område som:

 

  • redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  • genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

 

En ytterligare förutsättning för dispens är att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Sidan senast granskad den 28 januari 2016