Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljön och avloppsvattnet

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära hälsorisker. De enskilda avloppen i kommunen står för ungefär lika stort fosforutsläpp som de kommunala avloppsreningsverken. Detta trots att det bara är en tiondel av människorna i kommunen som har enskilt avlopp.

Fosfor och kväve från avlopp bidrar till övergödning av våra vatten. I Västervik har vi många övergödningskänsliga havsvikar. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Åtgärder av ditt avlopp har stor betydelse för våra lokala vattendrag, sjöar och havsvikar.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023