Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Dagvattenbrunn

Dagvatten kallas det vatten som vid regn och snösmältning rinner av från tak, gator och andra hårda ytor i våra tätorter. Det kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Vi samlar upp det i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar. Överbelastning vid skyfall och föroreningar i dagvattnet är ett växande hot mot både byggnader och miljö. Därför behöver vi som kommun tänka nytt kring hur vi hanterar dagvattnet.

Ny strategi för omhändertagande av dagvatten 2020

Målet för dagvattenstrategin är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där dagvatten inte hotar att skada byggnader eller våra vatten. Målet är också att dagvatten ses som en resurs för växtlighet och trevligare miljö i tätorterna istället för att bara släppas ut i närmaste vattendrag. Strategin riktar sig till dig som fastighetsägare, byggare eller konsult. Den beskriver också hur vi som kommun hanterar frågan. 

"Behåll vattnet på tomten! Det ger renare havsvikar och grönare trädgård"

Ett av huvudmålen i strategin är att vi så långt det är möjligt ska behålla regnvattnet på tomten och i marken istället för att belasta det kommunala ledningsnätet, privat mark, allmänna ytor och grönområden. En stor del av vattnet kan ledas ner i marken direkt för naturlig rening och omhändertagning. Vatten behöver då bara ledas bort vid de kraftiga eller ihållande regn

Det finns idag många bra lösningar för detta som minskar miljöpåverkan och som inte heller skapar översvämningar på gator eller i din källare. Du kan läsa mer om detta i vår dagvattenstrategi eller kontakta vår vattensamordnare om du är intresserad av att veta mer.

Du kan redan nu hjälpa till genom att koppla bort dina stuprör från det kommunala ledningsnätet. Då får vi mindre vatten till reningsanläggningarna.

Krav på fördröjning av dagvatten vid nybyggnation

När du ska bygga nytt krävs det att du visar hur huvuddelen dagvattnet kan fördröjas på tomten. Detta kan till exempel ske genom genomsläppliga material, utledning på gräsytor, växtbäddar eller konstruerade magasin.

Riktlinjer fördröjning dagvatten

Riktlinjer fördröjning dagvatten kvartersmark 2021 (pdf 626 kB)

Riktlinjer fördröjning dagvatten bilaga (pdf 2 MB)

Delat ansvar för dagvatten

Det är fastighetsägaren som ansvarar för dagvatten som uppstår på den egna marken fram till en förbindelsepunkt där ansvaret går över till kommunen. Inom kommunen är ansvaret delat mellan Västervik Miljö & Energi AB som ansvarar för det allmänna dagvattenledningsnätet och kommunens samhällsbyggnadsenhet som ansvarar för dagvatten på gator, torg och allmänna ytor. Du hittar mer information om dagvatten på Västervik Miljö & Energi AB:s webbsida:

Västervik Miljö & Energi AB:s sida, www.vmeab.se

Klimatanpassning

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i ledningarna. Då kan du drabbas av översvämning i din källare. Klimatexperterna varnar också för ökade skyfall i vår region med tanke på klimatförändringarna. Det är därför viktigt att vidta de åtgärder för fördröjning på privata tomter och intill gator och torg. Det är också viktigt att det tas hänsyn till detta när vi planerar för framtida bostadsområden och verksamheter.

Hur kan jag undvika att få översvämning i källaren?

Information om hur man kan undvika källaröversvämning och vad man gör om man drabbas av källaröversvämning finns på Västervik Miljö & Energi AB:s hemsida. Du kan också ringa deras kundtjänst på 0490-25 70 50.

Västervik Miljö & Energi AB:s sida, www.vmeab.se

Sidan senast granskad den 3 augusti 2022
Innehållsansvarig: Anders Fröberg

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun