Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp, det hydrologiska kretsloppet. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som regn eller snö. En del avdunstar igen medan resten rör sig genom mark, sjöar och vattendrag till havet.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Hur mycket vatten som finns i marken beror på nederbörd och infiltration. Nivån varierar därför mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I Sverige har vi genom både klimat och geologi en god tillgång på bra grundvatten.

En stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvatten i någon form. Men grundvattnet påverkar också miljön för djur- och växtlivet. Vattnet är alltså en mycket viktig resurs som vi måste hushålla långsiktigt med.

Enligt miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” så ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Det ska också bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Arbetet med miljökvalitetsmålet är nära kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär en gemensam strategi för förvaltningen av vatten inom EU. Målet är att bevara eller förbättra kvalitén på alla vattenförekomster.

Det är Sveriges geologiska undersökning, SGU som är expertmyndighet för grundvatten. SGU ansvarar för arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet. Myndigheten ska även vara ett stöd för de fem olika vattenmyndigheterna. De ansvarar i sin tur för Sveriges genomförande av vattendirektivet.

Sidan senast granskad den 7 juli 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun