Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Revisionen

Revisionen är den granskande funktionen i en kommun. Revisorerna är förtroendevalda och det är kommunfullmäktige som väljer vilka som ska vara revisorer.

En grundprincip för kommunal verksamhet är uppdelningen mellan beslutande (kommunfullmäktige), verkställande (kommunstyrelsen, nämnder och bolag) och granskande funktioner (revisionen).

Revisionens uppdrag är att granska om kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen gör det som förväntas av dem utifrån lagar, mål och riktlinjer. Granskningen sker på ett opartiskt, sakligt och oberoende sätt.

Uppdraget regleras bland annat av kommunallagen och aktiebolagslagen, men även av det som kallas för god revisionssed i kommunal verksamhet. God revisionssed formas och utvecklas löpande i revisorernas arbete och det är Sveriges Kommuner och Regioner som beslutar om seden. Utöver lagar och god sed har kommunfullmäktige även beslutat om ett reglemente som styr revisionens arbete.

Enkelt uttryckt kan man säga att revisionen består av både förtroendevalda revisorer och yrkesrevisorer. Det är de förtroendevalda revisorerna som har ansvaret för granskningarna, medan granskningarna rent praktiskt utförs av yrkesrevisorer.

I Västerviks kommun finns fem förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de yrkesrevisorer från revisionsbyrån EY.

All granskning presenteras i rapporter av olika slag. Rapporterna publiceras på webben, så snart de har behandlats av revisionen. 

Du hittar rapporterna här.

Mer information om kommunal revision hittar du hos Sveriges Kommuner och Regioner. Där finns utförlig och bra information för den som vill veta mer.

Kommunal revision, Sveriges Kommuners och Regioner

Sidan senast granskad den 13 februari 2024