Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ansökan om planbesked

Om du vill upprätta, ändra eller upphäva en detaljplan så ska du ansöka om ett planbesked.

Ett planbesked ska ge dig ett tydligt svar på om kommunen kommer att pröva ditt ärende i ett planläggningsarbete eller inte. Ett planbesked är ett förhandsbesked där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan gäller är lämplig eller inte är lämplig att genomföra. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt.

Vid ett positivt planbesked finns det angivet en uppskattad tidsperiod för planprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att planbeskedet inte är ett slutgiltigt besked om att en detaljplan antas, utan det är en bekräftelse på att kommunen är beredd att pröva ärendet och att utreda markens lämplighet för den föreslagna åtgärden.

Om du får ett negativt planbesked innebär det att inget planarbete påbörjas. Du får då motiveringar av skälen till detta.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har du ingen möjlighet att överklaga ett beslut om planbesked.

Så ansöker du

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Syftet med planen ska beskrivas och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Omfattar ansökan byggnader eller annan anläggning måste ansökan också innehålla en beskrivning av karaktären och ungefärlig omfattning av förslaget. Blanketten behöver inte innehålla detaljerad information som miljökonsekvenser eller liknande.

För att kunna hantera en ansökan om planbesked så effektivt som möjligt rekommenderas att du tar kontakt med samhällsbyggnadsenheten för ett gemensamt möte i samband med ansökan.

ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked - E-tjänst

Du ska skicka en skriftlig ansökan för en ny detaljplan till:
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Handläggningstider

Västerviks kommun har ett servicelöfte som innebär att du får ett besked på din ansökan om planbesked inom tre månader från den dag då din ansökan är komplett.

Avgift

Du får betala för kommunens handläggning av din ansökan om planbesked. En avgift tas ut både vid positivt och negativt besked. Priset grundar sig på en fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. Kostnaden för ett planbesked ligger på 9 420 kr för år 2024. Kostnaden räknas upp varje år enligt PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet).

Sidan senast granskad den 24 april 2024