Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Husbilen 1

Antagande

Kommunstyrelsen har den 6 december 2021 beslutat att anta detaljplan för Husbilen 1

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheten för en markanvändning av industri och verksamhet. Detaljplaneområdet ligger i direkt anslutning till befintliga industri- och handelsverksamheter.

Område

Planområdet är beläget utmed Lunnargatan ca 3,5 km från centrum. Fastigheten Husbilen 1 ligger omgiven av industrimark, Lunnargatan samt en tallskog.

Planförfarande 

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt kap. 5 Plan- och Bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Översiktsplanen anger inga särskilda anvisningar för området. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Tid för att lämna synpunkter

För att kunna överklaga beslutet måste du senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Eventuella överklaganden ska lämnas till kommunen senast den 3 januari 2022. Inkommer inga överklaganden inom denna tid får planen laga kraft och blir en juridisk handling.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Västerviks kommun, Kommunstyrelsen

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida: https://vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-planarbete/Vastervik/vidjan-21/

Kontakt

För frågor, kontakta Johan Delvert, planarkitekt johan.delvert@vastervik.se

Sidan senast granskad den 10 december 2021