Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Detaljplan för Gamla vattentornet samt del av Västervik 4:2

Samråd

Planförslaget ställs ut på samråd under perioden 20 februari 2023 till och med 13 mars 2023.

Syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålet bostad. Avsikten är att skapa en hållbar och flexibel användning av platsen. Tillbyggnad, komplementbyggnader samt byggnader för tekniska ändamål ska ta hänsyn till befintliga vattentornets arkitektoniska uttryck. Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Område

Planförslaget omfattar ett område kring gamla vattentornet på ”Kattkulleberget” samt naturmarken söder om. Planområdet avgränsas av Smedjegatan/ Norra Bangatan/Repslagaregatan i norr och öster, befintlig bostad och Kattkullegatan i väster samt söder.

Planförslaget omfattar ca 19 000 kvm

Planförfarande

Planprocessen handläggs med ett utökat förfarande enligt kap 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ställningstagande i översiktsplanen är att utbudet på bostadsmarknaden ska vara en lämplig variation av upplåtelseformer och bebyggelsestrukturer som passar människor i olika livssituationer, ålder och med skilda ekonomiska förutsättningar. Bebyggelsen ska i första hand utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning.

Tid för att lämna synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 13 mars 2023.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Västerviks kommun

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

eller via e-post till:

kommun@vastervik.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida Gamla vattentornet samt del av Västervik 4:2

Kontakt

För frågor, kontakta planarkitekt Gabriel Helgesson, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 februari 2023