Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Detaljplan för Källviken 1:1 och 2:1, Västrum, Västerviks kommun, Kalmar län

Granskning

Planförslaget ställs ut på granskning under perioden 7 mars 2023 till och med 28 mars 2023.

Syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga delar av fastigheten Källviken 1:1 för bostadsändamål för att möjliggöra avstyckning av 26 enskilda fastigheter. 

Område

Planområdet är beläget cirka 30 kilometer söder om Västervik, på näset mellan öarna Skälö och Skavdö öster om Gåsfjärden. Planområdet omfattar 26 fritidshus omgivna av skog med inslag av öppna gräsytor. Området har idag en enklare väganslutning till en skogsväg som kommer norrifrån och går vidare ut på Skavdö.

Planområdet omfattar totalt cirka 26 hektar.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med ett standardförfarande enligt kap 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplanen

Enligt översiktsplanen ska förutsättningar skapas för att landsbygden ska ges möjlighet till god utveckling innebärande exempelvis boende. En utveckling av landsbygden är viktigt för Västerviks kommun och där är möjligheten att bo och bygga en väsentlig förutsättning. Planläggningen bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.

Strandskydd

Delar av planområdet avses att upphäva strandskyddet, gäller både på land och i vattnet.

Tid för att lämna synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 28 mars 2023.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Västerviks kommun

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

eller via e-post till:

kommun@vastervik.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida Källviken 1:1 och 2:1

Kontakt

För frågor, kontakta planarkitekt Gabriel Helgesson, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 7 mars 2023