Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förskola och skola

Utvärdering - en uppföljande utvärdering av kostnadsreduceringarna i samband med budget 2013

Det har gjorts en utvärdering av besparingar som genomfördes i organisationen för förskola och skola, i samband med budget 2013. Utvärderingen gjordes våren 2014 och redovisades för barn- och utbildningsnämndens i april 2014.

Bakgrunden är de besparingar som gjordes under år 2013. De gjordes i flera delar av organisationen, bland annat i förskolor och skolor. Fokus har varit att se vad besparingarna har lett till på kort sikt. Det har också handlat om att utifrån forskning beskriva vad som skulle kunna hända på längre sikt.

Resultatet visar att delar som har betydelse för kvalitet i förskolan och resultat i skola har påverkats av de besparingar som gjordes. Både på kortare och längre sikt. Det har också visat sig att det varit viktigt att bli lyssnad på för personal och föräldrar.

Utvärderingen har funnits med i planeringen för budget 2015. Den används också i det fortsatta arbetet med att förbättra kvaliteten i förskola och skola.
En uppföljande utvärdering av kostnadsreducering i samband med budget 2013

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och annan pedagogisk verksamhet.

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning läsåret 2013 - 2014

Kortversion barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning läsåret 2013 - 2014

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2013

Verksamhetsrapport samverkan, inflytande och delaktighet

Skolinspektionens kommunbeslut efter tillsyn i Västerviks kommun

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsyn.

För Västerviks kommun har inspektion genomförts under andra halvan av 2013 och början av 2014.

Beslut efter tillsyn i Västerviks kommun

Beslut för förskola i Västerviks kommun

Beslut för fritidshem i Västerviks kommun

Beslut för vuxenutbildning i Västerviks kommun

Övriga enskilda enheters beslut finns att läsa på Skolinspektionens sida.

Sidan senast granskad den 6 november 2017