Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

Sedan februari 2020 är hela Västerviks kommunkoncern certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Det innebär att hela kommunkoncernen det vill säga socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och byggnadsförvaltningen, Bostadsbolaget, Västervik Miljö & Energi och Västervik Resort jobbar enligt samma modell för att säkerställa kvalitet i vårt arbete. 

Vad är kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015?

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur vår organisation ska styra, leda och utveckla våra verksamheter så att de håller så hög nivå som möjligt. ISO 9001:2015 är ett hjälpverktyg för kvalitetsledning. Det är inget tekniskt system utan en standard som finns över hela världen. Standarden används av företag och organisationer i hela världen och är ett arbetssätt för att lyckas med att leverera kvalitet.

Hur påverkar det dig som medborgare?

Vårt arbetet med kvalitetsledningssystemet skapar tydlighet både för dig som medborgare och våra medarbetare. Att hela kommunkoncernen jobbar enligt samma kvalitetsledningssystem är ett sätt att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfälle och skapa ordning och reda så att vi kan förebygga avvikelser. En avvikelse är när något i våra verksamheter avviker från ett krav. Ett krav kan vara till exempel en lagstiftning eller något vi inom organisationen själva har beslutat om som en policy, riktlinje eller rutin. Med kvalitetsledningssystemet som stöd ska vi helt enkelt se till att vi levererar den service och de tjänster du som medborgarna har rätt till.

Ett långsiktigt arbete

Det är viktigt att komma ihåg att vår ISO certifiering innebär att vi nu har rätt förutsättningar för att göra rätt saker, inte att vi automatiskt gör rätt saker bara för att vi är certifierade. Arbetet med att se till att vi håller en hög nivå på de tjänster vi levererar är ett långsiktigt arbete och inget som förändras över en natt. 

Fördelar med kvalitetsledningssystem

  • Vi kan utveckla koncerngemensamma funktioner som exempelvis avvikelserapportering, synpunktshantering, kundundersökningar med mera som skapar mindre arbetsbelastning för verksamheterna, bättre kvalitet på de resultat och analyser som tas fram och bättre möjligheter att se utvecklingsområden som berör fler verksamheter än den enskilda. Det ger också bättre kontroll på vår dialogen med dig som kund eller medborgare.
  • Systemet bidrar till att skapa en bättre överblickbarhet på arbetsbelastning för den enskilda individen. Det skapar en bättre arbetsmiljö och trivsel i organisationen.
  • Ordning och reda. ISO 9001 har ett mycket tydligt kundperspektiv och det hjälper de olika verksamheterna att se nyttan ur ett kundperspektiv.
  • Ledningen och politiken får större insyn och bättre möjligheter att styra och leda våra verksamheter. Genom kvalitetsledningssystemet kan de få en enhetlig bild av var verksamheterna befinner sig, en tydligare helhetsbild helt enkelt.

Har du frågor?

Har du frågor om själva certifieringen och ISO kan du vända dig till Susanne Martinsson, kvalitetssamordnare på Västerviks kommun. E-post: susanne.martinsson@vastervik.se, telefon: 010-355 48 15. 

Sidan senast granskad den 25 februari 2020