Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Föräldrainflytande

Föräldrar i samtal

Föräldrainflytande

Vi lägger stor vikt att vårdnadshavarna skall veta hur förskolan arbetar och vad barnen är med om. Förskolan skall vara ett komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vårt mål är att alla vårdnadshavare skall känna sig delaktiga i verksamheten. Vårdnadshavarna uppmuntras till att deltaga i och påverka vår verksamhet. Förskolan inbjuder till: Föräldramöten, utvecklingssamtal i grupp och enskilt, fixarkvällar och förskoleråd.

Förskoleråd

Förskolerådet är ett forum för möten mellan föräldrarepresentanter och personal, där vi samtalar kring verksamheten i förskolan. Vi träffas en gång per termin. Mötena är öppna för alla föräldrar, men du kan kontakta någon av föräldrarepresentanterna om du vill ha någon fråga belyst på rådet.

Vi talar inte om enskilda barn, föräldrar eller personal, utan strävar efter att tillsammans hitta de bästa lösningarna på de frågor som finns.

Dagordning skickas ut från förskolan två veckor innan mötet. Inkomna övriga frågor som skall läggas till på agendan skickas till föräldrarepresentanterna och mailas till förskolechef en vecka innan mötet.

Minnesanteckningar förs av föräldrarepresentanterna och justeras av förskolechef innan de skickas ut till alla föräldrar.

Föräldraenkät

Vartannat år genomförs en kommungemensam enkät. där ni vårdnadshavare har möjlighet att framföra era åsikter. Denna enkät är anonym och genomförs digitalt.

Sidan senast granskad den 19 januari 2018