Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förskolans kvalitetsarbete

Alla förskolor i Västerviks kommun skall arbeta projekterande kring barns lärande. Nedan följer en beskrivning av vad ett projekterande arbete innebär hos oss. Vi har även en Likabehandlingsplan, en Pedagogisk Plattform för Västerviks kommun samt en läroplan som är grunden för förskolans kvalitetsarbete.

Projektet genomsyrar hela dagen på avdelningen, i miljöer inne/ute, aktiviteter, samlingar mm. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att synliggöra gruppens lärande och utveckling. Lärmiljöerna blir extra viktiga för att det ska kunna ske ett utforskande i projektet under hela dagen, inte bara vid styrda aktiviteter. 

Arbetet innebär att vi på förskolan följer barnen i deras nyfikna utforskande, tar vara på deras frågeställningar och förundras tillsammans med dem i deras upptäckter. Vi ser vikten av att vara närvarande och lyhörda som pedagoger för att se/höra vad barnen kommunicerar samt deras behov och önskemål. Vi ser att ett projekterande arbetssätt skapar meningsfullhet och engagemang och projektet hålls ihop genom pedagogisk dokumentation och reflektion kollegialt och tillsammans med barnen.

Alla avdelningar dokumenterar och följer sitt projekt i en processmall.

“Ett arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens utforskande och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång” (Skolverket). 

Västerviks kommun har tagit fram en Pedagogisk plattform som är ett ställningstagande för hur förskolorna ska arbeta och ett komplement till förskolans läroplan. Se länk under rubriken Relaterad information, där finner ni också förskolans läroplan och andra relaterade dokument.

Varje förskola har en Likabehandlingsplan. Planens syfte är att vara ett verktyg för att förebygga/förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker i verksamheten.

Sidan senast granskad den 8 mars 2024